select * from gruzja_place where id = 15
TUSZETIA

Lokalizacja

Obok Chewsuretii najbardziej tajemniczy i nieodkryty region Gruzji. Po??o??ony jest na pó??nocnym-wschodzie kraju i s?siaduje od po??udnia z winnym regionem Kacheti?, a od pó??nocy z Dagestanem i Czeczeni? – republikami rosyjskimi. Jest to region górski, po??o??ony w pa??mie Wielkiego Kaukazu i umieszczony na wysoko??ci od 3000 do 4500 m. n. p. m.  Tuszetia zajmuje powierzchni? niemal 900 km2. Najwy??szy szczyt Tuszetii to Tebulo wysoko??ci 4492 m. n. p. m.

TUSZETIA

Tuszetia to niemal 900 km2 przestrzeni, która zachwyca swoim pi?knem. Zosta?? tu utworzony Rezerwat Narodowy, który ma na celu ochron? przyrody i dziedzictwa historycznego. Na wzgórzach góruj? wsie-twierdze, które s? autentycznymi pomnikami historii. Mówi si?, ??e nawet po pierwszej wizycie w Gruzji, odczuwa si? nostalgi? za tym krajem. To samo mo??na powiedzie? o Tuszetii.

Informacje ogólne

Tuszetia by??a i nadal pozostaje regionem trudno dost?pnym, ze wzgl?du na po??o??enie w wysokich górach. To w??a??nie czynniki geograficzne zapewni??y mieszka??com tych terenów niezale??no??? od gruzi??skich feuda??ów i skuteczn? ochron? przed inwazj? wrogich wojsk. Ze wzgl?du na tak du??? izolacj?, chrze??cija??stwo które sta??o si? religia pa??stwow? Gruzji ju?? w IV wieku, do Tuszetii dotar??o dopiero w IX wieku. Je??eli chodzi o zwyczaje religijne, to tak jak w Chewsuretii, mieszka??cy Tuszetii dalej praktykuj? pewne zwyczaje poga??skie, a elementy idolatrii s? dosy? cz?sto spotykane. W Tuszetii (tak jak w Swanetii i Chewsuretii) sta??ym elementem krajobrazu s? kamienne wie??e, budowane obok domostw. S? to ??redniowieczne wie??e obronno-mieszkalne, które s??u??y??y za schronienie podczas ataku na wie??. Cho? Tuszetia wolna by??a od najazdów Turków czy Persów, którzy zalewali centraln? Gruzj?, to nie by??a regionem spokojnym. Kamienne wie??e powstawa??y, by broni? mieszka??ców przez atakami wojowników przybywaj?cych z Pó??nocnego Kaukazu (np. z dzisiejszej Czeczenii czy Dagestanu) czy te?? przed krwaw? zemst? rodow?, która obowi?zywa??a na tym terenie jeszcze w XX wieku. W ten sposób wsie, które sk??ada??y si? z kilkunastu domostw, z których ka??de posiada??o w??asn? wie??? obronn?, stawa??y si? twierdzami, broni?cymi swych mieszka??ców.
Tuszetia jest ma??o zaludnionym terenem. Dzi?? w tym górskim regionie jest ponad 50 opuszczonych wiosek z pozosta??o??ciami murów i wie??y, które b?d? cz?sto spotykane podczas podró??y do Tuszetii. Ludno??? opuszcza te tereny ze wzgl?du na bardzo trudne warunki ??ycia, a ci którzy pozostali i tak jesieni? udaj? si? do s?siedniej Kachetii, by tam przeczeka? zim?. Tuszetia zim? jest odci?ta od ??wiata przez ??nieg zalegaj?cy na prze???czy Abano, po??o??onej na wysoko??ci 2850 m. n. p. m. Takie sezonowe migracje ludno??ci zacz???y si? ju?? w XIX wieku, kiedy to pasterze schodzili ze swoimi stadami owiec z gór do Kachetii na czas zimy. Od tego czasu mieszka??cy coraz cz???ciej zacz?li opuszcza? górzyste regiony Tuszetii na rzecz bardziej przyjaznej ludziom Kachetii.
 

Turystyka

Tuszetia to raj dla prawdziwych podró??ników, którzy kochaj? natur?. Tutejsze góry, cho? wysokie, ze wzgl?du na charakterystyczn? rze??b? s? zach?caj?ce nie tylko dla profesjonalistów z odpowiednim sprz?tem. Tutaj najwa??niejsza jest fascynacja górami, dobra kondycja, dobre mapy lub przewodnik i mo??na rozpocz?? w?drówk? po tych zachwycaj?cych terenach. Bardzo dobrym pomys??em jest kilkudniowa w?drówka z Tuszetii do Chewsuretii (trasa Omalo – Szatili), która dalje szans? podziwiania dziewiczych terenów Kaukazu Wilekiego. W zale??no??ci od d??ugo??ci planowanej trasy nale??y zaopatrzy? si? w namiot, ciep??e ubrania oraz odpowiedni? ilo??? wody i jedzenia.

Informacje praktyczne

Wypraw? do Tuszetii nale??y planowa? w miesi?cach letnich – od czerwca do pocz?tku pa??dziernika. Po tym okresie droga prowadz?ca do Omalo b?dzie przykryta grub? warstw? ??niegu. Wa??ne jest równie?? by podró?? do Tuszetii zaplanowa? tak, by dotrze? do celu przed zmrokiem. Droga jest w?ska i bywa wystarczaj?co ryzykowna w ci?gu dnia, dlatego lepiej nie przemiesza? jej noc?. Na przejazd z Tbilisi do Omalo potrzeba ok. 7 godzin. Nale??y pami?ta? i mie? na uwadze, ??e w Tuszetii, wed??ug ich zwyczajów, wieprzowina jest zakazana.

Ciekawe miejsca/zabytki

Dartlo

Omalo

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus