select * from gruzja_place where id = 16
 PARK NARODOWY LAGODECHI

Lokalizacja

Wysuni?ty na pó??nocno-wschodni kraniec  Gruzji, znajduje si? pomi?dzy Dagestanem a Azerbejd??anem. Park jest po??o??ony u podnó??y Kaukazu Wielkiego i zajmuje tereny po??o??one na wysoko??ci od 400 do 3500 m. n. p. m. Park narodowy nale??y do s??ynnego winnego regionu Kachetia. G??ówne wej??cie do Parku Narodowego Lagodechi znajduje si? w niedu??ej miejscowo??ci o tej samej nazwie – Lagodechi, oddalonego od Tbilisi o 160 km.

PARK NARODOWY LAGODECHI

Na terenie dzisiejszego terenu parku Lagodechi  w 1912 roku zosta?? za??o??ony rezerwat. Powsta?? on dzi?ki Polakowi Ludwikowi M??okosiewiczowi, który chcia?? obj?? ochron? wyst?puj?ce tam bogate i zró??nicowane przyrodniczo tereny.  W 2003 roku rezerwat zosta??  przekszta??cony w Park Narodowy.  Lagodechi, w którym znajduje si? g??ówne wej??cie do parku to ma??e, spokojne, troch? ospa??e miasteczko, które jest atrakcyjne dla turystów w zasadzie tylko dzi?ki rezerwatowi. Znajdziemy tu bez problemu miejsce noclegowe w hotelu lub guest hausie. Spaceruj?c po mie??cie zobaczymy charakterystyczne dla tego regionu dwupoziomowe domy z ma??ym sadem w podwórzu, gdzie pó??nym latem i wczesn? jesieni? kusz? soczyste owoce.

 

Informacje ogólne

Park Narodowy Lagodechi charakteryzuje si? umiarkowanym wilgotnym klimatem subtropikalnym. Obszary chronione zajmuj? g??ównie g?ste lasy, w przewa??aj?cej ilo??ci bukowe i grabowe. Rezerwat obfituje w wod?, a rzeki p??yn?ce z wysokich gór tworz? niesamowite kaskady i wodospady, które dalej spokojnie p??yn? po??ród lasów. Na obszarze parku mo??na równie?? spotka? pi?kne jeziora pochodzenia polodowcowego. 

Turystyka

W parku s? 4 g??ówne szlaki turystyczne, którymi mo??na si? porusza? i zorganizowa? w?drówki jedno lub kilkudniowe. Celem wyprawy odwiedzaj?cych Lagodechski Park jest najcz???ciej wodospad Lagodechi, wodospad Gurgeniani, ruiny twierdzy Machi i Jeziora Czarnych Ska??. Chc?c dotrze? do wodospadu Lagodechi, mierz?cego 12 metrów musimy przeznaczy? jeden dzie??. Trasa zaczyna si? przy g??ównym wej??ciu do parku w centrum miasta Lagodechi i liczy sobie ok. 10 km w jedn? stron?. Wodospad Gurgeniani ma wysoko??? 40 metrów i robi niesamowite wra??enie. W?drówk? rozpoczynamy od wioski Gurgeniani, oddalonej kilka kilometrów od Lagodechi. D??ugo??? trasy w obie strony to ok. 15 km, a po drodze kilka razy b?dzie okazja, aby pokona? rzek?, skacz?c po kamieniach czy te?? przechodz?c po przewróconym drzewie. Wycieczk? jednodniow? jest równie?? wycieczka do twierdzy Machi, która pochodzi z VII wieku. Natomiast trzeba sobie zarezerwowa? 3 dni na wypraw? do Jezior Czarnych Ska?? i warto pomy??le? o wypo??yczeniu koni na drog?. Ten ??rodek transportu to sama w sobie atrakcja, a poza tym we??mie na siebie ci???ar noszenia prowiantu i namiotu oraz pomo??e przy przeprawie przez rzek?. 

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus