select * from gruzja_place where id = 17
Tbilisi - CMINDA SAMEBA

Poka?? Tbilisi - Cminda Sameba na wi?kszej mapie

Tbilisi - CMINDA SAMEBA

Informacje ogólne

Sobór Trójcy ??wi?tej (Cminda Sameba w dos??ownym t??umaczeniu to Trójca ??wi?ta). Jest to najwa??niejsza ??wi?tynia w Gruzji. Budowa zosta??a rozpocz?ta w 1995 roku, a w 2004 roku cerkiew zosta??a konsekrowana przez katolikosa ko??cio??a gruzi??skiego Eliasza II. Jest to nie tylko najwa??niejsza, ale i najwi?ksza budowla sakralna Gruzji – mierzy 94 m, a wewn?trz znajduje si? 11 o??tarzy. Jest to obecnie oficjalna siedziba patriarchy gruzi??skiego. ??wi?tynia znajduje si? w starej stolicy Tbilisi Avlabari i zajmuje bardzo du??? powierzchni?: ??wi?tynia, ogromny plac wokó?? cerkwi, poka??ne bramy wej??ciowe, nawet kawiarenka przy g??ównym wej??ciu.

 

Informacje praktyczne

Najbli??sza stacja metra: Avlabari.
Panie koniecznie musz? posiada? nakrycie g??owy (chusta, kapelusz czy nawet kaptur). Dobrze ze sob? nosi? te?? du??? chust?, by zrobi? z niej spódnic? okrywaj?c? nogi (w przypadku szortów lub krótkich spódnic). Panowie w szortach mog? mie? problemy z wej??ciem. Czasem nawet niezakryte ??ydki mog? by? problemem, dlatego warto wyposa??y? si? w d??ugie spodnie. W kwestii ewentualnych problemów dotycz?cych ubioru zwiedzaj?cych bardzo du??o zale??y od s??u??by cerkiewnej i ich tolerancyjno??ci.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus