select * from gruzja_place where id = 18
PARK NARODOWY WASZLOWANI

Lokalizacja

Park po??o??ony jest  w po??udniowo - wschodniej cz???ci Gruzji, granicz?cej z Azerbejd??anem. Znajduj? si? w odleg??o??ci  220 km od Tbilisi, a droga samochodem zajmuje ok. 3 godzin. Administracyjnie park nale??y do regionu Kachetia.

PARK NARODOWY WASZLOWANI

Tereny parku po??o??one s? na wysoko??ci od 50 do 150 m. n. p. m. i charakteryzuj? si? suchym klimatem. W 1935 roku na terenie dzisiejszego parku zosta?? utworzony rezerwat, który mia?? chroni? unikaln? przyrod? tej cz???ci kraju. W 2003 roku zosta?? przemianowany na park narodowy, a jego powierzchnia  zosta??a powi?kszona do 25,114 ha. 

Informacje ogólne

Krajobraz Parku Waszlowa??skiego sk??ada si? g??ównie z obszarów pustynnych i pó??pustynnych, ro??linno??ci stepowej i lasów li??ciastych. Rosn? tutaj rzadkie drzewa ja??owca i pistacji. W Waszlowani zachwycaj? wysokie ostre klify kanionów, które nosz? nazw? „Ostrych murów” oraz wulkany b??otne, stanowi?ce jedn? z g??ównych atrakcji dla odwiedzaj?cych. Park Narodowy Waszlowani jest równie?? miejscem wyst?powania unikalnych gatunków zwierz?t. Na terenie parku mo??na zobaczy? lamparta, hien? pr?gowan?, nied??wiedzia brunatnego, wilka, rysia i dzika. Wyst?puj? tu równie?? rzadkie odmiany ptaków, które s? wpisane na Czerwon? List? Gatunków Zagro??onych, np. s?p p??owy, s?p egipski i bocian czarny.

Turystyka

Szlaki w Waszlowa??skim Parku s? d??ugie i przeznaczone raczej dla wypraw samochodowych lub konnych. Wa??nym ??ród??em wody na tym chronionym obszarze jest p??yn?ca wschodni? cz???ci? parku rzeka Alazani. Oprócz tego, ??e zaopatrza park w wod?, daje równie?? mo??liwo??? turystom, by zwiedza? park w Waszlowani w formie raftingu.
Mo??na zdecydowa? si? na jednodniow? wycieczk? do parku, przy uwzgl?dnieniu wczesnego wyjazdu z Tbilisi lub 2-3-dniowy pobyt w Waszlowani. Na terenie parku znajduje si? centrum turystyczne, które oferuje noclegi dla turystów. Planuj?c wypraw? do Waszlowa??skiego Parku nale??y zaopatrzy? si? w wod? i jedzenie, gdy?? obszary w które si? udajemy s? dosy? wyludnione, a mo??liwo??ci zakupienia czegokolwiek bardzo ograniczone.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus