select * from gruzja_place where id = 22
KACHETIA

Lokalizacja

Region Gruzji po??o??ony na wschodzie kraju, który s?siaduje na pó??nocy z rosyjskimi republikami Dagestanu i Czeczenii, a na po??udniu i wschodzie z Azerbejd??anem. Kachetia zajmuje powierzchni? 11 310 km 2.

KACHETIA

Kachetia to gruzi??ska ojczyzna wina, która przyci?ga turystów swoimi s??ynnymi, bogato zaopatrzonymi w szlachetny trunek piwnicami. Jest wiele mo??liwo??ci by spróbowa? wina: w du??ych winnicach czy te?? u wi?kszo??ci kachetyjskich gospodarzy, którzy ch?tnie przygotuj? dla nas degustacj? wina i czaczy (gruzi??ski samogon z winogron). Oprócz smakowania wina Kachetia oferuje nam równie?? wiele historycznych obiektów do zwiedzenia oraz pi?kne krajobrazy: doliny z przecinaj?cymi je rzekami, plantacje winogron, a w oddali góry Wielkiego Kaukazu.

Informacje ogólne

Stolic? regionu, jak i produkcji wina, jest miasto Telawi, malowniczo po??o??one nad Dolin? Alaza??sk?,  na wysoko??ci 490 m. n. p. m. W Telawi mo??emy zwiedzi? twierdz? i pa??ac Batoniscyche, którego budow? rozpocz?to w XVII wieku. W centrum miasta mo??na te?? zobaczy? wyj?tkowe drzewo – platan, który liczy prawie 900 lat i jest uznawany za rówie??nika królowej Tamary.
Kachetia to jeden z pi?kniejszych regionów Gruzji, który dosy? d??ugo pozostawa?? pomijany na swojej drodze przez turystów. Faktem jest, ??e baza turystyczna dopiero si? tutaj kszta??tuje: powstaj? guest house'y, drogi czekaj? na remont, nie ma jeszcze zbyt du??o kawiarni czy restauracji, a w poszczególnych wioskach mo??emy znale??? tylko ma??e sklepiki. Faktem jest równie?? to, ??e Kachetia ma bardzo du??o do zaproponowania. Najcz???ciej przyci?ga odwiedzaj?cych wizj? degustacji pysznego wina, z którego produkcji s??ynie, nie tylko w Gruzji. To w??a??nie tutaj znajduje si? Dolina Alaza??ska, gdzie uprawia si? jedne z najlepszych szczepów winoro??li. W Kachetii uprawia si? ponad po??ow? (nawet do 70%) wszystkich winoro??li w Gruzji. Bogata tradycja winiarska sprawia, ??e Gruzja nazywana jest ojczyzn? wina, a Kachetia to z kolei centrum winne w Gruzji. Tradycja produkcji wina w Gruzji liczy sobie ok. 8 tys. lat i nieroz???cznie zwi?zana jest, z widocznymi w wielu miejscach, du??ymi, glinianymi naczyniami, które nosz? nazw? kvevri. Kvevri to gliniane amfory, które zakopuje si? w ziemi i to w nich zachodzi proces fermentacji i przechowywanie wina. Do dzi?? metoda ta jest u??ywana przez gruzi??skich gospodarzy.
Kachetia to bardzo ró??norodny region. W?drowa? mo??na po intensywnie zielonych i g?sto zalesionych terenach, przez równiny, prze???cze i góry, a?? po tereny stepowe i pustynne. Magii podró??owaniu po Kachetii dodaje fakt, i?? wiele miejsc pozostaje jeszcze nieodkrytych turystycznie i wolnych od taniej komercji.
W Kachetii zachwycimy si? nie tylko smakiem szlachetnego trunku, ale równie?? licznymi zabytkami, które licz? sobie nawet kilkana??cie wieków i wci??? imponuj? swym pi?knem i ogromem. Podró??uj?c po regionie ca??y czas b?d? nam towarzyszy??y niesamowite widoki, gdzie góry Wielkiego Kaukazu ???cz? si? z zielonymi dolinami Kachetii.

Turystyka

Mówi si?, ??e aby  pozna? Gruzj? nale??y przyjecha? do Kachetii. To prawda – naprawd? warto odwiedzi? ten region, który ma du??o do zaproponowania. Lasy, parki narodowe, pustynie, monastyry i twierdze – spotykamy to co chwil? podró??uj?c po Kachetii. Warto przyjecha? w te regiony na d??u??ej ni?? jeden dzie??, co da nam szanse odkrycia miejsc, które nie sta??y si? jeszcze punktem obowi?zkowym dla wszystkich turystów, np. Park Lagodechi czy Waszlowani.

Informacje praktyczne

Podró??uj?c po Kachetii dobrze jest mie? swój ??rodek transportu, poniewa?? wiele miejsc wartych odwiedzenia znajduje si? z dala od du??ych miast, gdzie doje??d??aj? marszrutki. W??asny samochód zapewni nam swobod?, ale utrudni mo??liwo??? degustowania s??ynnych trunków z kachetyjskimi gospodarzami. Mo??na te?? zaplanowa? nocleg: w wi?kszych miejscowo??ciach znajdziemy hotele, hostele czy guest house'y, a w ma??ych wioskach mo??emy spróbowa? znale??? miejsce do spania u miejscowych. Jad?c do Kachetii z Tbilisi mamy bardzo du??o okazji, by po drodze kupi? pyszne i niedrogie owoce oraz czurczchel? (tzw. „gruzi??ski snikers” - orzechy oblane zastyg??ym sokiem owocowym) – warto si? skusi?.

Ciekawe miejsca/zabytki

 

Alawerdi

Bodbe

Gremi

Ikalto

Signagi

Park Narodowy Lagodechi

Park Narodowy Waszlowani

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus