select * from gruzja_place where id = 23
CHEWSURETIA

Lokalizacja

Chewsuretia po??o??ona jest w dolinach gór Wielkiego Kaukazu na pó??nocy kraju i graniczy z Czeczeni?.  Chwesuretia jest integraln? cz???ci? regionu Kachetia. Ten górski region zajmuje powierzchni? 1050 km 2 i graniczy od pó??nocy z dwoma republikami rosyjskimi: Inguszetia i Czeczeni?, a od wschodu z gruzi??ska Tuszeti?. 

CHEWSURETIA

Chewsuretia jest wymarzonym miejscem dla ludzi, którzy lubi? odwiedza? miejsca, które nie znajduj? si? na g??ównym szlaku turystycznym i gdzie najwi?ksz? atrakcj? jest natura. W okresie wiosenno-letnim góry Chewsuretii przyci?gaj? swym pi?knem i tajemniczo??ci?, natomiast zim? region pozostaje poza zasi?giem turystów, gdy?? jedyna droga, która ???czy Chewsureti? z reszt? kraju, przez ponad pó?? roku jest nieprzejezdna, ze wzgl?du na zalegaj?cy tam ??nieg. Zdobycie g??ównego miasta regionu – Szatili jest ju?? sporym osi?gni?ciem i atrakcj?. Do Szatili z Tbilisi prowadzi droga o d??ugo??ci ok. 150 km, ale na jej pokonanie trzeba przeznaczy? ok. 5 -6 godzin. Droga jest bardzo wyboista, w?ska i prowadzi przez zachwycaj?ce, acz niebezpieczne prze???cze górskie.

Informacje ogólne

Chewsuretia to region, który na przestrzeni wieków nie da?? si? podbi? ??adnemu z naje??d??ców, którzy atakowali Gruzj?. Wysokie góry stanowi??y skuteczna zapor? przed wrogiem. Poza tym Chewsurowie s??yn? z zami??owania do wolno??ci, z odwagi i wielkiej waleczno??ci. Niektóre teorie mówi? nawet o tym, ??e Chewsurowie to potomkowie krzy??owców, cho? uargumentowanie tej tezy upatruje si? g??ównie w obecnym na tradycyjnych strojach chewsurskich motywie krzy??a  W??ród górali z Chewsuretii  obowi?zuj?c? religi? jest prawos??awie, które jednak nie zosta??o tu zaszczepione w takim stopniu, jak w pozosta??ych cz???ciach Gruzji.  Z tego powodu w praktykach religijnych Chewsurów widoczne s? liczne zwyczaje poga??skie, które ???cz? si? z tradycj? chrze??cija??sk?. Ludno??? zamieszkuj?ca te tereny posiada swój dialekt oraz, ze wzgl?du na izolacj? od innych cz???ci kraju, posiada swoje tradycje i zwyczaje, do których równie?? dzisiaj si? stosuje. Mieszka??cy Chewsuretii zajmuj? si? g??ównie hodowl? i wypasem byd??a oraz owiec, obecnie maj? równie?? szans? zarobi? na bran??y turystycznej. Jednak ??ycie w surowych, górskich warunkach nie jest ??atwe i spora cz???? mieszka??ców opuszcza swoje rodzinne strony. Proces wyludniania si? Chewsuretii rozpocz??? si? ju?? w latach 80. XX wieku i dalej post?puje. Znaczna cz???? mieszka??ców opuszcza góry na okres zimowy, kiedy Chewsuretia zostaje odci?ta od ??wiata na oko??o pó?? roku. Charakterystyczne dla krajobrazu Chewsuretii s? kamienne wioski – twierdze, umieszczone w dolinach lub na stromych wzgórzach. Robi? one niesamowite wra??enie na odwiedzaj?cych: do najpopularniejszych i najlepiej zachowanych nale??? niew?tpliwie: Szatili, Muco, Chachabo. 

Turystyka

Chewsuretia to idealne miejsce do trekkingów jedno lub kilkudniowych. Popularn? i godn? polecenia tras? jest odcinek Szatili – D??uta. Droga zajmuje 3 dni, a pokonanie jej oprócz wielkiej satysfakcji gwarantuje zapieraj?ce dech w piersi widoki. Maj?c dobre mapy lub przewodnika mo??na si? wybra? na kilkudniow? piesz? lub konn? wycieczk?, która uka??e nam pi?kno regionu. Do wyprawy trzeba si? dobrze przygotowa? – odpowiedni sprz?t, ubiór, umiej?tno??ci i prowiant, który najlepiej ze sob? przywie???, np. z Tbilisi, gdy?? górskie wioski nie s? zbyt dobrze wyposa??one nawet w podstawowy artyku??y spo??ywcze.  

Informacje praktyczne

Chewsureti? mo??na odwiedza? tylko w miesi?cach wiosennych i letnich, najpewniejszy przedzia?? czasowy to maj-wrzesie??. Jad?c do Szatili czy te?? innej miejscowo??ci w regionie nale??y dobrze obliczy? czas potrzebny na pokonanie drogi, ??eby dotrze? do celu przed zmrokiem. Droga jest w?ska i bywa niebezpieczna, szczególnie noc?. B?d?c w Chewsuretii trzeba liczy? si? z tym, ??e nie zawsze b?dziemy mieli dost?pn? sie? komórkow?. Warto te?? ze sob? zabra? prowiant, poniewa?? nie  cz?sto na swojej drodze b?dziemy spotyka? sklepy, a te które b?dziemy mija? nie s? zbyt dobrze zaopatrzone. Noclegi najcz???ciej mo??na znale??? w domach u miejscowych – wystarczy zapyta? lub wypatrywa? znaków z napisem „guesthouse”. 

Ciekawe miejsca/zabytki

Muco

Szatili

Chachabo

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus