select * from gruzja_place where id = 25
SWANETIA

Lokalizacja

Region Gruzji po??o??ony na pó??nocy kraju, s?siaduj?cy z zachodu z Abchazj?, a od pó??nocy z rosyjskimi republikami Kaukazu Pó??nocnego. Region znajduje si? w pasie gór Wielkiego Kaukazu, w górnym biegu rzeki Inguri.

SWANETIA

Górski region Gruzji, znajduj?cy si? na pó??nocy kraju, który przyci?ga swoj? tajemniczo??ci?. Do Swaneti prowadzi tylko jedna górska droga, a jeszcze kilka/kilkana??cie lat temu nikt w te rejony nie dociera??.  Swanetia po??o??ona jest u uj??cia górskiej rzeki Inguri w??ród fascynuj?cych gór Wielkiego Kaukazu. Miejsce wymarzone dla ludzi, którzy w górach szukaj? spokoju i pi?knych widoków, a nie t??umu turystów.

Informacje ogólne

Swanetia s??ynie g??ównie z wie?? obronno – mieszkalnych pochodz?cych z XII wieku, które do dnia dzisiejszego mo??emy podziwia?  w górskich dolinach na tle wysokich gór. Baszty, które w j?zyku gruzi??skim nazywane s? koszki, stoj? niemal przy ka??dym domu i s? w ca??kiem dobrym stanie, bior?c pod uwag? ich wiek. W przesz??o??ci s??u??y??y do obrony mieszka??ców przed wrogimi najazdami. Co prawda Swanetia ze wzgl?du na naturaln? barier? w postaci wysokich gór i trudnych terenów nie cz?sto pada??a ofiar?  obcych inwazji, ale w??ród górskiej ludno??ci bardzo rozpowszechniona by??a tradycja krwawej zemsty. Baszty umo??liwia??y obserwacje okolicy, kontaktowanie si? mi?dzy sob? mieszka??ców wsi i dawa??y schronienie rodzinie. Wie??e by??y najcz???ciej 4-poziomowe i pozwala??y na przechowywanie w nich ca??ego dorobku rodziny. 
Swaneti? zamieszkuj? Swanowie – ludno??? posiadaj?ca swój j?zyk – swa??ski, spokrewniony z gruzi??skim, ale niezrozumia??y dla Gruzinów spoza rejonu. Swanowie maj? równie?? swoje obyczaje i  kuchni?, które powstawa??y w wyniku izolacji od reszty Gruzji.
Stolic? Swanetii jest Mestia, gdzie mo??emy zobaczy? niesamowite po???czenie tradycji z nowoczesno??ci?. Obok ??redniowiecznych baszt stoj? nowe, zadbane miejskie zabudowania, nowoczesny budynek policji czy te?? lotnisko.  Mestia jest g??ównym, najwi?kszym centrum turystycznym w Swanetii z du??ym zapleczem noclegowym. W centrum miasta, obok ma??ego parku znajduje si? punkt informacji turystycznej, gdzie z pewno??ci? uzyskamy interesuj?ce nas informacje.
Swanetia ze wzgl?du na zabytkowe budowle, g??ównie wie??e obronno – mieszkalne i swoj? wyj?tkow? tradycj? zosta??a wpisana na list? UNESCO w 1996 roku.

Turystyka

W regionie Swanetii znajduj? si? najbardziej popularne i wymagaj?ce du??ego do??wiadczenia wspinaczkowego szczyty. S? to: Szchara – najwy??szy szczyt Gruzji o wysoko??ci 5201 m.n.p.m., 
Tetnuldi – 4858 m.n.p.m. oraz  Uszba (zwana przez miejscowych „Wied??m?”) – 4710 m.n.p.m. Przez to Swanetia cz?sto go??ci alpinistów, którzy planuj? zdobycie tych trudnych i kapry??nych szczytów. S? to te?? ??wietne tereny do trekkingów, pieszych w?drówek i wypraw konnych, a zim? tak??e do jazdy na nartach.

Informacje praktyczne

Swaneti? mo??na odwiedza? przez ca??y rok. Latem czekaj? na nas piesze w?drówki w górach, a zim? stok narciarski ze ??wietnymi warunkami do jazdy na nartach. Podró??uj?c samodzielnie b?d??my ostro??ni na drodze prowadz?cej do Swanetii – jest w?ska i stosunkowo cz?sto mo??na trafi? na osuwiska ze skalnych ??cian, znajduj?cych si? tu?? nad drog?. Mo??na te?? skorzysta? z marszrutki, które odje??d??aj? do Mestii z Zugdidi. Cena to 10 lari (20 z??).

Ciekawe miejsca/zabytki

Uszguli

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus