select * from gruzja_place where id = 27
UPLISCYCHE

Poka?? Upliscyche na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Oko??o 12 km od Gori, czyli 88 km od Tbilisi. Trasa z Gori do Upliscyche prowadzi w?sk? droga poprzez okoliczne wioski.

UPLISCYCHE

Skalne miasto znajduje si? na stromym zboczu nad rzek? Kur? (gruz. Mtkwari). Jest do??? rozleg??e i ma posta? skalnych garbów, w których s? wykute pomieszczenia - cz?sto pi?knie zdobione. Ko??cz?c zwiedzanie nale??y kierowa? si? do wyj??cia za strza??kami – zej??cie tzw. „tajnym przej??ciem” nad rzek?.

Informacje ogólne

Antyczne skalne miasto, które powsta??o na prze??omie II i I tysi?clecia p.n.e. W okresie od IV w. p. n. e. do IV w. n. e. miasto by??o g??ównym o??rodkiem kulturalnym w Gruzji. Po tym jak chrze??cija??stwo sta??o si? religia pa??stwow?, poga??skie Upliscyche straci??o swoje znaczenie. W wieku X/XI na terenie skalnego miasta zbudowano cerkiew Uplisculi, co mo??na dos??ownie przet??umaczy? jako „Cerkiew Ksi?cia”. Miasto po czasach swojej ??wietno??ci pozostawa??o w zasadzie niezamieszkane i s??u??y??o jako twierdza i miejsce schronienia dla okolicznej ludno??ci w czasach najazdów. 

Informacje praktyczne

Skalne miasto mo??na zwiedza? od 11 do 18.
Cena biletu to 3 lari. Dla grup powy??ej 10 osób: 2 lari.
Zwiedza? mo??na samodzielnie lub wynaj?? przewodnika w j?zyku gruzi??skim, rosyjskim lub angielskim.
Warto ubra? wygodne buty – poruszamy si? po nierównej powierzchni, a ska??y bywaj? ??liskie.
Na pocz?tku czeka nas wspinaczka po kilkudziesi?ciu schodach. Na górze bardzo cz?sto wieje silny wiatr i mocno operuje s??o??ce, dlatego dobrym pomys??em jest zabranie ze sob? okrycia g??owy i butelki wody. Panie obowi?zkowo musz? mie? przy sobie co?? do zakrycia g??owy, je??eli chc? wej??? do cerkwi. Panowie w szortach mog? mie? trudno??ci z wej??ciem do ??rodka, ale tu jest szansa, ??e jednak si? uda.
Przy wej??ciu znajduj? si? bezp??atne toalety, sklep z pami?tkami i ma??a kawiarenka.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus