select * from gruzja_place where id = 28
TBILISI

TBILISI

Informacje ogólne

Obecna stolica Gruzji, po??o??ona we wschodnio-po??udniowej cz???ci kraju nad rzek? Mtkvari (ros. Kura). Tbilisi funkcj? centrum administracyjnego Gruzji pe??ni z przerwami od VI wieku. Samo miasto powsta??o na prze??omie V/VI wieku z inicjatywy króla Wachtanga Gorgasali, który wed??ug legendy mia?? przyby? w okolice dzisiejszego miasta na polowanie. Podczas swojej wyprawy król zestrzeli?? ba??anta za którym polecia?? sokó?? królewski i oba ptaki znikn???y z pola widzenia. Po d??ugich poszukiwania zarówno ba??anta, jak i soko??a znaleziono ugotowanych w jednym z gor?cych ??róde??. Wachtang Gorgasali zafascynowany pot?g? natury i pi?knem tej okolicy zdecydowa?? o tym, by w tym miejscu za??o??y? miasta. Sama nazwa Tbilisi nawi?zuje do tej legendy i faktu bogactwa tych terenów w gor?ce ??ród??a: s??owo tbili t??umaczy si? z gruzi??skiego jako „ciep??y”. Dzie??o swego ojca doko??czy?? król Daczi, który w VI wieku zdecydowa?? o przeniesieniu do Tbilisi stolicy kraju z Mcchety.
Dzi?? Tbilisi jest pr???nie rozwijaj?cym si? nowoczesnym miastem, gdzie mo??emy podziwia? ??wietne ???czenie tradycji i dawnej architektury z najnowszymi trendami.  W Stolicy ??yje ponad 1 milion mieszka??ców. Tbilisi jest centrum kulturowym i edukacyjnym, w którym mo??na poczu? klimat Wschodu w najlepszym jego rozumieniu. 
 

Ciekawe miejsca/zabytki

Sobór Cminda Sameba
Cerkiew Metechi
Cerkiew Anczischati
Katedra Sioni
Cerkiew Mama Daviti
Cerkiew Kaszweti
Most Pokoju
Pa??ac Prezydencki
Twierdza Narika??a
Synagoga
Meczet
?a??nie siarkowe
Pomnik Kartlis Deda

Ciekawostki

Miasto co roku w pa??dzierniku obchodzi ??wi?to TBILISOBA. Jest to ??wi?to urodzaju, kiedy ??wi?tuje si? urodzajne zbiory danego roku. W tym czasie ca??e miasto wraz z licznymi przyjezdnymi ze wszystkich stron kraju, ucztuje, ta??czy, ??piewa, pije wino. Centrum Tbilisi na 3 dni zamienia si? w wielki, g??o??ny i radosny festiwal kultury i kuchni gruzi??skiej.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus