select * from gruzja_place where id = 29
Tbilisi - METECHI

Poka?? Tbilisi - Metechi na wi?kszej mapie

Tbilisi - METECHI

Informacje ogólne

Cerkiew  malowniczo po??o??ona na zboczu nad rzek? Mtkwari (ros. Kura), która zosta??a zbudowana w XIII wieku. Wed??ug poda??, pierwsza ??wi?tynia mia??a powsta? w tym miejscu ju?? w V wieku z rozkazu króla Wachtanga Gorgasali. Mimo licznych najazdów, zniszcze?? i odbudowywania zachowa??a swój oryginalny kszta??t. W ??wi?tyni znajduje si? grobowiec ??w. Szuszanik – wa??nej w gruzi??skiej tradycji prawos??awnej m?czennicy. W czasach, kiedy Gruzja znajdowa??a si? pod panowaniem Imperium Rosyjskiego cerkiew zosta??a zamieniona na wi?zienie, a w czasach komunistów na teatr. ??wi?tynia zosta??a zwrócona Gruzi??skiej Cerkwi Prawos??awnej pod koniec lat 80 XX wieku. Na placu przed cerkwi? stoi pomnik gruzi??skiego króla Wachtanga Gorgasali, uznawanego za fundatora miasta Tbilisi.

 

Informacje praktyczne

Najbli??sza stacja metra: Plac Wolno??ci.
Panie koniecznie musz? posiada? nakrycie g??owy (chusta, kapelusz czy nawet kaptur). Dobrze ze sob? nosi? te?? du??? chust?, by zrobi? z niej spódnic? okrywaj?c? nogi (w przypadku szortów lub krótkich spódnic). Panowie w szortach mog? mie? problemy z wej??ciem. Czasem nawet niezakryte ??ydki mog? by? problemem, dlatego warto wyposa??y? si? w d??ugie spodnie. W kwestii ewentualnych problemów dotycz?cych ubioru zwiedzaj?cych bardzo du??o zale??y od s??u??by cerkiewnej i ich tolerancyjno??ci.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus