select * from gruzja_place where id = 30
Tbilisi - ANCZISCHATI

Poka?? Tbilisi - Anczischati na wi?kszej mapie

Tbilisi - ANCZISCHATI

Informacje ogólne

Najstarsza, zachowana do dzisiejszych czasów cerkiew w Tbilisi. Jej powstanie datuje si? na VI wiek.  ??wi?tynia jest pod wezwaniem Narodzin Dziewicy Maryji, a obecnie u??ywan? nazw? Anczischati otrzyma??a w XVII wieku. Anczischati pochodzi od nazwy ikony „Chrystusa Nie Ludzk? R?k? Uczynionego”, która zosta??a sprowadzona do Tbilisi w obawie przed zniszczeniem jej przez Turków. ??wi?tynia Anczischati by??a niszczona kilka razy, szczególnie XV – XVII wieku, w czasie walk z Persami i Turkami, jednak dzi?? dalej prezentuje swój pierwotny wygl?d.

Informacje praktyczne

Najbli??sza stacja metra: Plac Wolno??ci.

Panie koniecznie musz? posiada? nakrycie g??owy (chusta, kapelusz czy nawet kaptur). Dobrze ze sob? nosi? te?? du??? chust?, by zrobi? z niej spódnic? okrywaj?c? nogi (w przypadku szortów lub krótkich spódnic). Panowie w szortach mog? mie? problemy z wej??ciem. Czasem nawet niezakryte ??ydki mog? by? problemem, dlatego warto wyposa??y? si? w d??ugie spodnie. W kwestii ewentualnych problemów dotycz?cych ubioru zwiedzaj?cych bardzo du??o zale??y od s??u??by cerkiewnej i ich tolerancyjno??ci.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus