select * from gruzja_place where id = 31
Tbilisi - SIONI

Poka?? Tbilisi - Sioni na wi?kszej mapie

Tbilisi - SIONI

Informacje ogólne

Jedna z wa??niejszych cerkwi w Tbilisi, po??o??ona w sercu Starego Tbilisi. ??wi?tynia jest pod wezwaniem Za??ni?cia Naj??wi?tszej Bogurodzicy i do czasu wybudowania w 2004 roku Cmindy Sameby, by??a siedzib? gruzi??skiego patriarchy. W miejscu, w którym dzi?? znajduje si? Sioni, pierwsza cerkiew powsta?? w VI wieku. Natomiast ??wi?tynia, która przetrwa??a do naszych czasów pochodzi z XII wieku. Jak niemal ka??dy obiekt w Tbilisi cerkiew nie raz ulega??a znacznym zniszczeniom – najwi?kszy cios zadano jej w 1795 roku podczas najazdu perskiego na Tbilisi. Na szcz???cie dzi?ki odpowiednim pracom renowacyjnym uda??o si? zachowa? autentyczno??? i pi?kno obiektu. W katedrze Sioni przechowywany jest Krzy?? ??w. Nino – najwa??niejsz? relikwi? cerkwi gruzi??skiej.

Informacje praktyczne

Najbli??sza stacja metra: Plac Wolno??ci.
Panie koniecznie musz? posiada? nakrycie g??owy (chusta, kapelusz czy nawet kaptur). Dobrze ze sob? nosi? te?? du??? chust?, by zrobi? z niej spódnic? okrywaj?c? nogi (w przypadku szortów lub krótkich spódnic). Panowie w szortach mog? mie? problemy z wej??ciem. Czasem nawet niezakryte ??ydki mog? by? problemem, dlatego warto wyposa??y? si? w d??ugie spodnie. W kwestii ewentualnych problemów dotycz?cych ubioru zwiedzaj?cych bardzo du??o zale??y od s??u??by cerkiewnej i ich tolerancyjno??ci.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus