select * from gruzja_place where id = 32
Tbilisi - MAMA DAVITI

Poka?? Mama Daviti na wi?kszej mapie

Tbilisi - MAMA DAVITI

Informacje ogólne

Cerkiew ??w. Ojca Dawida (Mama Daviti w dos??ownym t??umaczeniu oznacza ojciec Dawid) po??o??ona na wzgórzu w Tbilisi, zwanym Mtacmind? – ??wi?t? Gór?. Cerkiew zosta??a za??o??ona w XVI wieku przez ojców przyby??ych z Athosu do Tbilisi. ??wi?tyni? nazwano na cze??? ojca Dawida – jednego z 13 ojców syryjskich, którzy nauczali na ziemiach gruzi??skich. Ojciec Dawid przyby?? do Tbilisi, gdzie na swoj? siedzib? wybra?? sobie w??a??nie wzgórze niedaleko miasta. Obecnie wokó?? cerkwi znajduje si? niewielka nekropolia, po??wi?cona zas??u??onym Gruzinom. Znajduj? si? tu groby m.in. Jekateriny D??ugaszwili – matki Stalina czy te?? Michai??a Gribojedowa, którego ??on? by??a Gruzinka. Z miejsca, gdzie znajduje si? cerkiew Mama Dawiti rozpo??ciera si? pi?kna panorama na Tbilisi.

Informacje praktyczne

Najbli??sza stacja metra: Rustaveli.
Droga do cerkwi Mama Dawiti mo??e nas troch? zm?czy?, gdy?? b?dziemy si? wspina?. Spacer mo??na rozpocz?? od budynku opery przy ul. Rustaveli – naprzeciw opery zaczyna si? wznosi? ul. Chavchavadze, która doprowadzi nas do celu.
Panie koniecznie musz? posiada? nakrycie g??owy (chusta, kapelusz czy nawet kaptur). Dobrze ze sob? nosi? te?? du??? chust?, by zrobi? z niej spódnic? okrywaj?c? nogi (w przypadku szortów lub krótkich spódnic). Panowie w szortach mog? mie? problemy z wej??ciem. Czasem nawet niezakryte ??ydki mog? by? problemem, dlatego warto wyposa??y? si? w d??ugie spodnie. W kwestii ewentualnych problemów dotycz?cych ubioru zwiedzaj?cych bardzo du??o zale??y od s??u??by cerkiewnej i ich tolerancyjno??ci.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus