select * from gruzja_place where id = 33
Tbilisi - KASZWETI

Poka?? Kaszweti na wi?kszej mapie

Tbilisi - KASZWETI

Informacje ogólne

Cerkiew pod wezwaniem ??w. Jerzego, która znajduje si? w samym centrum Tbilisi, tu?? przy g??ównej arterii miasta – alei Szoty Rustawelego. ??wi?tynia, któr? mo??emy dzi?? odwiedzi? powsta??a na pocz?tku XX wieku. Powsta??a ona w miejscu, gdzie wzniesiono ??wi?tyni? ju?? w V/VI wieku. Z tego okresu pochodzi te?? legenda wyja??niaj?ca u??ywan? do dzi?? nazw? Kaszweti, co oznacza w dos??ownym t??umaczeniu „rodz?ca kamie??”. Dzia??aj?cy w Tbilisi ojciec Dawid zosta?? oskar??ony przez pewn? zakonnic? o to, ??e jest ojcem jej nienarodzonego dziecka. Ojciec Dawid powiedzia??, ??e je??li zakonnica mówi prawd?, to urodzi dziecko. Natomiast je??li k??amie to urodzi kamie??. Wed??ug legendy zakonnica urodzi??a kamie??.

Informacje praktyczne

Najbli??sza stacja metra: Plac Wolno??ci.
Panie koniecznie musz? posiada? nakrycie g??owy (chusta, kapelusz czy nawet kaptur). Dobrze ze sob? nosi? te?? du??? chust?, by zrobi? z niej spódnic? okrywaj?c? nogi (w przypadku szortów lub krótkich spódnic). Panowie w szortach mog? mie? problemy z wej??ciem. Czasem nawet niezakryte ??ydki mog? by? problemem, dlatego warto wyposa??y? si? w d??ugie spodnie. W kwestii ewentualnych problemów dotycz?cych ubioru zwiedzaj?cych bardzo du??o zale??y od s??u??by cerkiewnej i ich tolerancyjno??ci.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus