select * from gruzja_place where id = 36
Tbilisi - NARIKALA

Poka?? Tbilisi - Narika??a na wi?kszej mapie

Tbilisi - NARIKALA

Informacje ogólne

Historyczna cytadela Tbilisi, g??ówna fortyfikacja wznosz?ca si? na zboczu nad miastem. Prawdopodobnie powsta??a w IV wieku. Przez ca??y okres istnienia twierdza by??a poddawana wielu przebudowom, udoskonaleniom i najazdom. Dzisiejszy kszta??t fortyfikacja uzyska??a w XVII – XVIII wieku, cho? du??e zniszczenia przynios??o jeszcze trz?sienie ziemi, które mia??o miejsce w po??owie XIX wieku. Ostatnia rekonstrukcja Narikaly mia??a miejsce w 2000 roku, kiedy odbudowano te?? znajduj?c? si? na terenie twierdzy Cerkiew ??w. Miko??aja, pochodz?c? z XII wieku.

Informacje praktyczne

Na wzgórze, gdzie znajduje si? twierdza mo??na wjecha? kolejk? linow?, której stacja znajduje si? w Parku Europejskim. Koszt przejazdu w jedn? stron? to 1 lari. Mo??na te?? je??dzi? na kart? metra. 
Je??eli kto?? wybiera krótk?, aczkolwiek do??? intensywn? wspinaczk? nale??y przej??? przez most znajduj?cy si? pod cerkwi? Metechi na stron? Abanotubani (dzielnica ??a??ni siarkowych), sk?d prowadzi stroma, brukowana uliczka pomi?dzy urokliwymi domami Gruzinów. Warto mie? wygodne buty, które dobrze le???.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus