select * from gruzja_place where id = 44
BATUMI - pomniki

Poka?? Batumi na wi?kszej mapie

BATUMI - pomniki

Ciekawe miejsca/zabytki

ALI I NINO
Adres: Park Cudów

Pomnik Ali i Nino – symbol mi??o??ci, porozumienia i pokoju mi?dzy narodami, sta?? si? jednym z bardziej interesuj?cych atrakcji turystycznych Batumi. 7-metrowa statua przedstawiaj?ca m???czyzn? i kobiet? jest efektem pracy znanego gruzi??skiego rze??biarza – Tamar Kvesitadze. Nazwa pomnika pochodzi o znanej powie??ci Kurbana Saida „Ali i Nino”. Pomnik powsta?? w 2010 roku i sta?? si? symbolem mi??o??ci oraz porozumienia mi?dzy Europ? i Azj?. 

 

 

POMNIK MICHAELA  D'ALFONS
Adres: Stary Bulwar

Rze??ba, znajduj?ca si? na nadmorskim bulwarze, jest jedn? z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych miasta i przedstawia jednego z dobrze znanych noblistów –francuskiego ogrodnika Michaela D’Alfons. W latach 1885-1889 Michael by?? g??ównym ogrodnikiem w Batumi. Podczas tego okresu zamieni?? Batumi we wspania??e miejsce do odpoczynku. Nazywano go geniuszem wybrze??a Batumi. Ponadto D’Alfons mia?? swój udzia?? w pierwszym stowarzyszeniu ogrodników w Batumi. By?? specjalist?, który potrafi?? wykorzysta? trudne wybrze??e Morza Czarnego i okoliczne ??yzne gleby aby stworzy? co?? niesamowitego. 

 

 

POMNIK ILLIA CZAVCZAVADZE
Adres: ul. Rustaveli  1

Ilia Chavchavadze to posta? bardzo wa??na dla Gruzinów, ojciec narodu, og??oszony przez Gruznów ??wi?tym. Jego pomnik powsta?? w 1982 roku niedaleko Teatru Narodowego w Batumi i sta?? si? obowi?zkowym punktem podczas zwiedzania miasta. Znane s??owa Chavchavadze: Ojczyzna, J?zyk, Wiara to duchowe powo??anie i misja ludu gruzi??skiego.

 

 

TY, JA i BATUMI
Adres: Park Cudów

Ta instalacja powsta??a w 2012 roku niedaleko wie??y alfabetu gruzi??skiego. Rze??ba jest zrobiona z br?zu i kutego metalu. Autorem pracy jest Irakli Tsuladze, który chcia?? w ten sposób zwróci? uwag? na tradycje picia kawy, tak typow? dla Batumi. W zwi?zku z tym rze??ba to po prostu kobieta i m???czyzna, siedz?cy przy stoliku i pij?cy kaw?. 

 

 

POMNIK  - MEDEA I Z?OTE RUNO
Adres: Park europejski

Pomnik znalaz?? si? na placu europejskim w 2007 roku. Autorem jest Davit Khmaladze. Statua  symbolizuje si??? i bogactwo Gruzji. Medea – posta? mitologiczna, córka króla Kolchidy (obecnie tereny zachodniej Gruzji). 

 

 

ROTACJA
Adres:ul. Sh. Khimshiashvili 7

Rze??ba „Rotacja” znajduje si? przed budynkiem Domu Sprawiedliwo??ci. Autorem jej jest znany gruzi??ski rze??biarz Tamar Kvesitadze. Rze??ba przedstawia rotacj? ludzkiej twarzy, pokazuj?cej ró??ne emocje oraz ludzkiego cia??a, które wyra??a nieub??agany up??yw czasu. Rze??ba zrobiona jest z metalu i szk??a. 

 

 

CH?OPIEC Z FLETEM
Adres: ul. Gorgasali

Symbol Batumi – ch??opiec z fletem – znajduje si? na fasadzie zabytkowego budynku na rogu ulic Gamsakhurdia i Mazniashvili. Pos?g ch??opca sta?? si? tak popularny w Batumi, ??e w??adze miasta postanowi??y ustawi? nowsz? wersj? rze??by przy wej??ciu na Bulwar. Znajduj? si? tam cztery rze??by ch??opców z instrumentami. Pos?gi te s? szczegónie atrakcyjnie w nocy. 

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus