select * from gruzja_place where id = 45
BATUMI - muzea/galerie

Poka?? Batumi na wi?kszej mapie

BATUMI - muzea/galerie

Ciekawe miejsca/zabytki

MUZEUM SZTUKI AD??ARII
Adres: ul. Gorgiladze 8
Tel.:+995 422 27 38 94
www :http://adjaramuseums.ge

Muzeum Sztuki Ad??arii znajduje si? w jednym z historycznych budynków Batumi, który zosta?? zaprojektowany w 1949 roku przez znanego architekta Kakha Javakhishvili. Budynek wyró??nia si? swoim wyrafinowanym stylem a jednocze??nie prostot? wystroju. Fasada ozdobiona jest pracami znanego rze??biarza - Tamar Abakelia. Samo muzeum zosta??o za??o??one w 1998 roku, wi?c jest stosunkowo nowe. W jego zbiorach mo??emy podziwia? obrazy zagranicznych i gruzi??skich malarzy, w??ród nich s? m.in.: Niko Pirosmani, Davit Kakabadze, Lado Gudiashvili, Elene Akhvlediani. Oprócz tego, muzeum mo??e poszczyci? si? pracami graficznymi, licznymi rze??bami. Zbiory muzeum licz? obecnie oko??o 500 eksponatów.

 

 

PA??STWOWE MUZEUM AD??ARII im. Chariton Ahvlediani
Adres: ul. Kh. Akhvlediani 4
Tel.:+995 422 27 11 75
www: http://adjaramuseums.ge

Muzeum zosta??o za??o??one w 1908 roku. Mo??emy tam podziwia? unikalne zbiory archeologiczne z XII-IX w. p.n.e. oraz VII-VI e. p.n.e., m.in : greckie kratery z okresu antycznego, grawerowane topory, rze??by, skarby z twierdzy Gonio - intaglio przedstawiaj?ce postaci Afrodyty i Erosa, kut? mis? ze z??ota z I-II w., z??ot? figur? Dyskobolu, fragmenty z??otego pasa, naszyjnik z wizerunkiem Heliosa, korale z ró??nych materia??ów, cekiny, naszyjniki, rze??by z br?zu itp. W zbiorach museum znajduje si? 183 241 eksponatów.

 

 

MUZEUM BRACI NOBEL
Adres: ul. Leselidze 3
tel.: +995 577 29 99 49
www: http://adjaramuseums.ge

Muzeum zosta??o za??o??one w 2007 roku w tym samym budynku, w którym mie??ci??o si? niegdy?? biuro braci Nobel. Mo??emy tu podziwia? wiele ciekawych eksponatów, które odzwierciedlaj? histori? rozwoju gospodarczego i kulturalnego Batumi. To w??a??nie tutaj mo??emy zapozna? si? z histori? herbaty na tych ziemiach, z histori? win gruzi??skich w tym win cerkiewnych, których korzenie powi?zane s? w??a??nie z Batumi.

 

 

DOM-MUZEUM MEMEDA ABASHIDZE
Adres: ul. M. Abashidze 7
Tel.:+995 422 27 61 12

Memed Abashidze (1873-1937) by?? gruzi??skim politykiem, pisarzem i dzia??aczem spo??ecznym. Nale??a?? do przywódców muzu??ma??skiej spo??eczno??ci Ad??arii, by?? zwolennikiem progruzi??skiej orientacji w Ad??arii i jednym z g??ównych inicjatorów autonomii tego regionu. Swoje ??ycie zako??czy?? jako ofiara czystek przeprowadzonych przez Stalina. Muzeum zosta??o za??o??one w 1992 roku i na dzie?? dzisiejszy mo??e pochwali? si? eksponatami w liczbie 488.

 

 

MUZEUM RELIGII IM.Davida Komakhidze
Adres: Tbilisi highway
tel: . +995 555 97 12 14

Muzeum dzia??a od 17.09.2004 roku i wyró??nia si? na tle innych tego typu obiektów swoj? oryginalno??ci? i pomys??em. Jego zbiorami b?d? zainteresowani wyznawcy ró??nych religii, znajdziemy tutaj bowiem eksponaty charakterystyczne dla wyzna??: prawos??awnego, katolickiego, gruzi??skiego, ??ydowskiego, islamu. W??ród zbiorów znajduj? si? ikony, modele ko??cio??ów, rze??by, zdj?cia oraz wiele innych eksponatów dokumentuj?cych duchowe bogactwo Batumi. Szczególnie interesuj?ce mog? okaza? si? m.in. ikona ??w. Nino napisana na skórze nied??wiedzia, przedstawienie Zmartwychwstania, czy Ukrzy??owania. Muzeum obecnie dysponuje 346 eksponatami. 

 

 

TWIERDZA GONIO
tel.:+995 595 35 21 20
www: http://adjaramuseums.ge

Muzeum – rezerwat zosta?? za??o??ony w 1994 roku i jego obszar obejmuj? twierdz? Gonio i jej okolice. Podczas prac archeologicznych na tym terenie, odkryto materia??y z okresu hellenistycznego. Znaleziono przedmioty codziennego u??ytku, w tym przedmioty z miedzi, z??ota, srebra, monety Justynian itp. Na szczególn? uwag? zas??uguj? klejnoty z Gonio, które obecnie znajduj? si? w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Batumi.

 

 

MUZEUM EDUKACJI I KULTURY
Adres: ul. Metaksa 8
tel.:+995 592 75 97 97

Muzeum zosta??o za??o??one w 1984 roku i w swoich zbiorach posiada 5262 eksponaty. Na miejscu jest mo??liwo??? wynaj?cia przewodnika.

 

 

MUZEUM ILIA CHAVCHAVADZE
Adres: ul. Griboedovi 5
Tel.:+995 599 53 86 10
www: http://adjaramuseums.ge

Ilia Chavchavadze (1837-1907) by?? gruzi??skim pisarzem i postaci? szczególnie wa??n? w Gruzji. Muzeum w??ród swoich eksponatów posiada przedmioty osobiste zwi?zane z ??yciem i twórczo??ci? pisarza, m.in. : dokumenty, zdj?cia, publikowane czasopisma, r?kopisy, grafiki, ró??ne wydania dzie?? pisarza oraz kilka rzeczy osobistych przyjaciela Illi – Grzegorza Wolskiego, pisarza i lekarza. Muzeum posiada obecnie 278 eksponatów.

 

 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
Adres: ul. Chavchavadze 77
Tel.:+995 422 27 65 64
www: http://adjaramuseums.ge

Muzeum zosta??o za??o??one w 1994 roku i jest jednym z najwa??niejszych o??rodków kulturalnych i naukowych w tym regionie. Mo??emy tu podziwia? liczne eksponaty znalezione podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenach Ad??arii. Szczególn? uwag? przykuwaj? wystawy z okresu Kolchidy (V w.p.n.e.), Grecji (V-IV w.p.n.e.) i okresu hellenistycznego (IV-III w.p.n.e.) W??ród nich najcenniejszy jest „z??oty skarb” znaleziony w twierdzy Gonio, na który sk??ada  si? g??ównie unikalna bi??uteria.

 

 

GALERIA SZTUKI AKSOY
Adres: ul. Vazha-Pshavela 28 
Tel.:+995 422 27 69 26

Galeria zosta??a otworzona w 2012 roku i w swych zbiorach oferuje prace s??ynnych malarzy, bi??uteri? wykonan? star? gruzi??sk? technologi?, ekskluzywne tkaniny i prace z filcu. W galerii oprócz wystawy ogólnej, mo??emy podziwia? te?? wystawy indywidualne. Obecnie znajdziemy tam oko??o 100 eksponatów

 

 

GALERIA TBC
Adres: ul Zubalashvili 37
Tel.:+995 422 27 97 00
www: http://tbcbank.ge

Galeria ukierunkowana jest przede wszystkim na prezentacj? nowych ksi???ek, filmów i p??yt, obrazów. Odbywaj? si? tutaj liczne koncerty. Obecnie miejsce to jest znane jako jedna z najbardziej kreatywnych i twórczych galerii w tym regionie.

 

 

KAWIARNIA – GALERIA SZTUKI RUSUDAN PETVIASHVILI
Adres: ul. Z. Gamsakhurdia 7
Tel.:+995 599 74 52 23

Rusudan Petviashvili to s??ynna malarka, która znalaz??a si? m.in w ksi???ce opublikowanej przez Centrum Biografii z Cambrige “ 2000 wybitnych ludzi XX wieku”. Swoj? pierwsz? wystaw?, artystka mia??a ju?? w wieku 6 lat  w Tbilisi, a w wieku 8 lat w Moskwie. We Francji sta??a si? s??awna ju??  w wieku lat 13. Od tego czasu jej prace s? bardzo cz?sto wystawiane w Europie, Ameryce i Rosji. Jej galeria sztuki jest jednocze??nie kawiarni?, gdzie podczas podziwiania prac malarki, mo??na smacznie zje??? i pos??ucha? muzyki na ??ywo.

 

 

WARSZTAT – SALON SZTUKI KEMAL TURMANIDZE
Adres: ul. Melashvili 5
Tel.:+995 599 95 42 47
www: http://akvani.ge

Jest to prywatne studio-pracownia Kemala Turmanidze – mistrza specjalnej techniki snycerstwa. Cz???? prac Kemala znajduje si? tak??e w Muzeum Narodowym Ad??arii, a jego najlepsze prace s? wystawiane na ca??ym ??wiecie. Podczas wizyty w pracowni, sam mistrz oprowadza po warsztacie, pokazuje swoje dzia?? i demonstruje swoje techniki pracy.

 

 

CENTRUM MUZYKI I SZTUKI
Adres: ul. Odissey Dimitriadi 1
www: http://muscenter.ge

Centrum otworzono 14.08.2011 r. Wyró??nia si? ono swoj? architektur? spo??ród innych budynków w basenie Morza Czarnego. Pomys??odawc? projektu jest architekt Lado Khmaladze. Sala wystawowa, znajduj?ca si? na 3 pi?trze u??ywana jest tak??e do organizacji ró??nego rodzaju koncertów.

 

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus