select * from gruzja_place where id = 47
BATUMI - przyroda

Poka?? Batumi na wi?kszej mapie

BATUMI - przyroda

Ciekawe miejsca/zabytki

OGRÓD BOTANICZNY

Adres: Green Cape
Tel.: +995 422 27 00 33
E-mail: bbg@bbg.ge
Strona internetowa:http://bbg.ge

 

Ogród Botaniczny w Batumi jest jedynym tego typu obiektem na ca??ym terytorium by??ego Zwi?zku Radzieckiego. Znajduje si?  w miejscu zwanym „Zielonym przyl?dkiem” (Mcwane Konchi), co wi???e si? z nazwiskiem Andrieja Krasnowa – rosyjskiego botanika i cenionego klasyka w dziedzinie geografii fizycznej.

Ogród Botaniczny w Batumi jest jedynym miejscem na ??wiecie, gdzie ro??liny pochodz?ce 
z zupe??nie ró??nych stref klimatycznych rosn? obok siebie w harmonii. Jakkolwiek nie by??oby to zaskakuj?ce – równie dobrze rozwija si? tu daktylowiec kanaryjski, jak i japo??ska sakura (drzewo wi??niowe). W ogrodzie mo??na znale??? tysi?ce gatunków zachwycaj?co pi?knych ro??lin.
Wzd??u?? g??ównej alei ogrodu mieszcz? si?: Park Ni??szy, Wy??szy oraz Nadmorski. Obecnie ca??y obiekt zosta?? podzielony na dziewi?? sektorów, w których kolejno mo??na odnale??? ro??linno??? typow? dla: kaukaskich subtropików, Azji Wschodniej, Nowej Zelandii, Ameryki Pó??nocnej i Po??udniowej, Himalajów, Meksyku, Australii oraz krajów ??ródziemnomorskich. Zbiory ogrodu zamykaj? si? w 2037 elementach taksonomii ro??lin drzewiastych, z czego 104 obejmuje ro??liny charakterystyczne dla regionów Kaukazu, reszta za?? stanowi reprezentacj? flory typowej dla innych stref geograficznych.

 

 

PARK 6 MAJA
Adres:ul. Rustaveli 51
Tel.:+995 422 22 17 30
E-mail:office@parkbatumi.ge
www: http://parkbatumi.ge

 

W 1881 roku rozpocz?to budow? pierwszego parku publicznego w Batumi. Budowa odbywa??a si? pod bacznym okiem ogrodnika Resslera. Od 1885 roku aran??acja ogrodu by??a kontynowana pod dyktando francuskiego ogrodnika D'Alphonse. W 1888 r. Batumi odwiedzi?? car Rosji – Aleksander III, który zafascynowany parkiem, posadzi?? tam nawet kilka drzew. Przez chwil? park nosi?? nazw? „Ogród Aleksandra”, jednak nazwa ta by??a kilka razy zmieniana a?? ostatecznie nazwano go Parkiem 6 Maja. Park ???czy w sobie nie tylko funkcj? dekoracyjn?, ale tak??e rekreacyjno-edukacyjn?. Znajdziemy tutaj: delfinarium, akwarium, ma??e zoo, atrakcje dla dzieci, liczne fontanny, zegar s??oneczny. 

DELFINARIUM: Wizytówka Batumi – Delfinartium – znajduje si? na terenie Parku 6 Maja. Ka??dego sezonu widzowie zapraszani s? na nowe przedstawienia. Nawet najbardziej wymagaj?cy tury??ci, opuszczaj? delfinarium z niesamowitymi wspomnieniami i wra??eniami.
AKWARIUM: Historia Akwarium liczy sobie 46 lat. Znajduje si? tutaj ponad 100 gatunków ryb s??odkowodnych i ozdobnych z rejonu Morza Czarnego. Wi?kszo??? z nich jest hodowana i rozmna??ana na miejscu. Obecnie trwaj? prace nad modernizacj? obiektu.

 

 

DELFINARIUM
Adres: UL. Rustaveli 51
Tel.:+995 422 22 17 30
E-mail:pr@parkbatumi.ge

 

Delfinarium w Batumi otworzono w 1975 roku. W tamtych latach by??o to pierwsze delfinarium w Zwi?zku Radzieckim, gdzie odbywa??y si? pokazy. Kiedy?? by??o to najlepsze delfinarium na ??wiecie. Obecno??? delfinarium sprawi??o, ??e miasto Batumi sta??o si? jeszcze bardziej popularne w??ród turystów. Wiele osób przyje??dza??o do Batumi specjalnie na pokazy. W??a??nie taka popularno??? tego miejsca zapewne przyczyni??a si? do faktu, ??e delfin sta?? si? jednym z symboli miasta. Na pocz?tku lat 90-tych z powodu zawieruchy w kraju i trudno??ci polityczno-ekonomicznych delfinarium zamknieto. Po 20 latach przerwy kompletnie nowe delfinarium znów wróci??o do swych dzia??a??, dzi?ki pomocy w??adz miasta i fundacji charytatywnej „Cartu”

 

 

AKWARIUM
Adres: ul. Rustaveli 51
Tel.:+995 422 22 17 30
E-mail: pr@parkbatumi.ge
www: http://parkbatumi.ge

 

Akwarium w Batumi zosta??o otwarte 20 sierpnia 1966 roku. Pocz?tkowo prezentowano w nim przede wszystkim gatunki p??etwonogie z Pó??nocnego Pacyfiku oraz wydry i foki kaspijskie. Szczególne wra??enie robi?? ??ó??w olbrzymi z rejonów Oceanu Indyjskiego, który wa??y?? oko??o 100 kg. Przeró??ne odmiany ryb w egzotycznych kolorach zachwyca??y odwiedzaj?cych. Akwarium mog??o poszczyci? si?ponad 60 gatunkami mieszka??ców wód s??odkich, mórz i oceanów. Obecnie mo??emy tam podziwia? ponad 100 gatunków ryb Morza Czarnego od tych zwyk??ych s??odkowodnych do tych bardziej kolorowych i egzotycznych.

 

 

BULWAR
Adres: Wybrze??e Batumi
Tel.:+995 422 27 88 08
E-mail:info@boulevard.ge
www: http://boulevard.ge

 

Budow? bulwaru rozpocz?to w 1881 roku. Pomys??odawc? by?? gubernator regionu Batumi  A.I.Smekalov, który powierzy?? realizacje planu znanemu niemieckiemu ogrodnikowi Resellerowi. Podczas swego istnienia, bulwar przeszed?? kilka zmian i modernizacji. W ostatnich latach jego d??ugo??? znacznie wzros??a i dzi?? bulwar mierzy 8 km d??ugo??ci. Ta??cz?ce fontanny znajduj? si? tutaj od 1977 roku. Autorem projektu jest gruzi??ski architekt G. Erkomaishvili.W sierpniu 2008 roku fontanny zosta??y odnowione. Wzd??u?? deptaku powstaj? coraz to nowe kawiarnie, restauracje, atrakcje dla dzieci, nowoczesne ??awki, rze??by, fontanny. W ten sposób bulwar staje si? jedn? z najbardziej atrakcyjnych cz???ci miasta.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus