select * from gruzja_place where id = 50
ALAWERDI

Poka?? Alawerdi na wi?kszej mapie

ALAWERDI

Katedra Alawerdi to najwa??niejsza ??wi?tynia w Kachetii. Katedra jest pod wezwaniem ??w. Grzegorza i powsta??a w XI wieku, ale wcze??niej na tym miejscu znajdowa??a si? ma??a cerkiew, któr? w VI wieku wybudowa?? ??w. Józef – jeden z ojców syryjskich nauczaj?cych na terenie Gruzji.  ??wi?tynia przetrwa??a do naszych czasów w dobrym stanie, ale jej pierwotny wygl?d nie zachowa?? si? ze wzgl?du na liczne najazdy i odbudowy. Alawerdi jest drug? co do wielko??ci budowl? sakraln? w Gruzji (zaraz po Cmindzie Samebie w Tbilisi) – mierzy 54 metry wysoko??ci. Obok ??wi?tyni znajduje si? m?ski klasztor, którego mnisi produkuj? w??asne wino i sprawuj? opiek? nad katedr?.

Informacje praktyczne

Warunkiem by wej??? na teren wokó?? ??wi?tyni, jak i do samej ??wi?tyni s? dla m???czyzn d??ugie spodnie, a dla kobiet d??ugie spódnice i nakrycie g??owy. Przy wej??ciu znajduj? si? spódnice, którymi panie musz? si? obwi?za? – nawet je??li maj? na sobie d??ugie spodnie. Osoby, które pilnuj? porz?dku na terenie monastyru s? bardzo restrykcyjne w kwestii ubioru i ??adna dyskusja nie ma sensu. Przy bramie wej??ciowej znajduje si? sklepik z pami?tkami.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus