select * from gruzja_place where id = 51
IKALTO

Poka?? Ikalto na wi?kszej mapie

IKALTO

Kompleks klasztorny, który powsta?? dzi?ki dzia??alno??ci na ziemiach gruzi??skich ojców syryjskich. Ikalto powsta??o w VI wieku z inicjatywy ??w. Zenona – ucznia ojca syryjskiego Symeona. Na terenie klasztoru znajduj? si? trzy cerkwie oraz ruiny akademii filozoficznej, która powsta??a na prze??omie XI i XII wieku. W akademii mia?? pobiera? nauki Szota Rustaweli – wybitny gruzi??skich pisarz, autor eposu „Wite?? w tygrysiej skórze”. Po??ród ruin akademii mo??na te?? zobaczy? tradycyjn? metod? przechowywania wina w Gruzji – znajduj? si? tam du??e gliniane naczynia na wino – kvevri, które s? zakopane w ziemi.

Informacje praktyczne

Dla kobiet – nakrycie g??owy.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus