select * from gruzja_place where id = 52
MUZEUM STALINA - Gori

Poka?? Gori na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Centrum Gori. Gori znajduje si? w odleg??o??ci 76 km od Tbilisi. Tras? t? pokonuje si? now? autostrad? w godzin?. 

MUZEUM STALINA - Gori

Muzeum po??wi?cone jednemu z najbardziej znanych w historii ??wiata Gruzinów – radzieckiemu przywódcy, który rz?dzi?? Zwi?zkiem Radzieckim nieprzerwanie 31 lat.  Muzeum   powsta??o jeszcze za ??ycia Józefa Stalina w 1937 roku i znajdowa??o si? w ma??ym domku, w którym si? urodzi?? i sp?dzi?? 4 lata swojego ??ycia. Dom ten jest obecnie cz???ci? kompleksu muzealnego, gdy?? g??ówna cz???? stanowi pa??ac, którego budow? rozpocz?to w 1951 roku, a oddano do u??ytku w 1953 roku.

Informacje ogólne

Kompleks muzealny sk??ada si? z g??ównego budynku, w którym znajduje si? ekspozycja, po??wi?cona ??yciu Józefa Stalina, ma??ego domku, w którym Stalin si? urodzi?? oraz wagonu, którym podró??owa??.
W muzeum znajduje si? kilka sal, które pokazuj? ??ycie i dokonania Stalina od czasów jego dzieci??stwa poprzez pocz?tki dzia??alno??ci rewolucyjnej, przej?cie w??adzy, jego dokonania i zas??ugi dla rozwoju pa??stwa radzieckiego, II wojn? ??wiatow? a?? do jego ??mierci. Zwiedzaj?c muzeum nie odnajdziemy ??ladów zbrodni Stalina, wielkiej czystki czy wielkiego g??odu na Ukrainie, poniewa?? – przyznajmy to szczerze – muzeum jest swego rodzaju laurk? dla wodza.  Wizyta w tym miejscu jest ciekaw?, acz bardzo wybiórcz? lekcj? historii. Warto si? jednak tam wybra?, by przekona? si? o zadziwiaj?cym sentymencie, który pozosta?? w stosunku do by??ego wodza ZSRR u cz???ci jego rodaków.

Informacje praktyczne

Muzeum jest otwarte w godzinach 10 – 18. (w okresie zimowym do 17). Cena biletu, który pozwala na zwiedzenie ca??ego kompleksu to 15 lari. Je??li kto?? rezygnuje z wej??cia do zbrojonego wagonu, którym podró??owa?? Stalin, to cena wynosi 10 lari. W muzeum mo??na robi? zdj?cia. Trudno??ci mog? si? pojawi? przy próbie filmowania, ale cz?sto zale??y to od dobrej woli przewodnika. Muzeum mo??na zwiedza? samodzielnie lub poprosi? o przewodnika w j?zyku gruzi??skim, rosyjskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Zaraz przy wej??ciu jest sklep z pami?tkami, gdzie mo??na kupi? ró??ne rzeczy z wizerunkiem Stalina, m.in. talerze, pocztówki,  z??ote popiersia czy wino „Stalin”.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus