select * from gruzja_place where id = 53
WARDZIA

Poka?? Wardzia na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Znajduje si? w rejonie Samcche-D??awachetia na po??udniu Gruzji. Jest oddalona 30 km od miejscowo??ci Aspindza, 70 km od Achalcyche.

WARDZIA

Wardzia jest wykuta we wzgórzu, które znajduje si? nad rzeka Mtkvari. Skalne miasto ma du??o prowadz?cych w g???b ska??y korytarzy, jednak tury??ci poruszaj? si? wyznaczon? tras?, prowadz?c? wzd??u?? skalnej ??ciany.  Niemal ca??y czas poruszamy si? po powierzchni, jednak jest te?? mo??liwo??? przej??cia korytarzem wewn?trz ska??y. Widok jest pi?kny zarówno z miasta na rzek?, jak i z przeciwleg??ego brzegu na Wardzi?.

Informacje ogólne

Wardzia to miasto wykute w skale, pochodz?ce z XII wieku. Jego budow? rozpocz??? król Jerzy III, który mia?? zamiar stworzy? w tym miejscu koszary dla wojsk. Jego dzie??o przej???a córka Jerzego – królowa Tamara – uznawana za jednego z najwybitniejszych w??adców Gruzji, która swój kraj wprowadzi??a w tzw. Z??oty Wiek. Tamara rozbudowa??a skalne miasto i zamieni??a je w monastyr. Z biegiem czasu miasto zacz???o si? powi?ksza? i dosta??o zamieszkane równie?? przez ludno??? cywiln?. Wardzia w czasach swojego rozkwitu liczy??a 13 poziomów. Do dzi?? w skalnym mie??cie, które znacznie ucierpia??o od trz?sie?? ziemi, mo??emy podziwia? malutk? cerkiew pod wezwaniem Za??ni?cia Matki Bo??ej, w której zachowa??y si? freski z XII wieku. 

Informacje praktyczne

Skalne miasto mo??na zwiedza? od godziny 10 – 18.
Bilet w cenie 3 lari. Dla grup powy??ej 10 osób – 2 lari.
Podej??cie do miejsca, gdzie tak naprawd? zaczniemy zwiedzanie jest dosy? monotonne i troszk? m?cz?ce. Jest mo??liwo??? podjechania na gór? marszrutk? (co najmniej 8 osób, koszt 1 lari). Id?c przez skalne miasto nale??y by? ostro??nym w kilku miejscach, gdy?? czasem schody s? do??? strome i bywaj? ??liskie.
Przed cerkwi? znajduje si? kosz z chustami dla kobiet. M???czy??ni, aby móc wej??c do ??rodka musz? mie? d??ugie spodnie. W ??wi?tyni nie mo??na robi? zdj??.
Przed kas? znajduje si? du??y parking i restauracja, cudownie po??o??ona nad sam? rzek?.
Je??eli nie planujemy noclegu w Wardzi, najlepiej zapyta? miejscowych o której odje??d??a ostania marszrutka. Najcz???ciej jest to godzina 18.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus