select * from gruzja_place where id = 54
GELATI

Poka?? Gelati na wi?kszej mapie

GELATI

Gelati to kompleks klasztorny po??o??ony niedaleko miasta Kutaisi, któy powsta?? w XII wieku. Monastyr zosta?? ufundowany przez króla Dawida Budowniczego, który zdo??a?? z ziem gruzi??skich wyp?dzi? Turków i rozpocz??? proces budowania silnego, zjednoczonego pa??stwa. Na terenie kompleksu znajduje si? grobowiec króla Dawida. Gelati by??o i do dzi?? pozosta??o bardzo wa??nym miejscem religijnym dla Gruzinów, a oprócz tego stanowi??o tez wa??ne centrum rozwoju kulturowego i edukacyjnego – mie??ci??a si? tu akademia filozoficzna. W Gelati mo??emy podziwia? pi?kne freski pochodz?ce z XII – XVII wieku, które zachowa??y si? do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Monastyr Gelati ze wzgl?du na sw? olbrzymi? warto??? historyczn? i artystyczn? zosta??o wpisane na list? UNESCO w 1994 roku.

Informacje praktyczne

Gelati jest oddalone od centrum Kutaisi o ok. 13 km. Najlepiej si? tam dosta? taksówk? (bardzo tani sposób podró??owania w Gruzji w porównaniu z polskimi cenami) lub marszrutk?. Jak we wszystkich bardzo wa??nych obiektach sakralnych w Gruzji, aby wej??? do ??wi?tyni nale??y mie? zakryte nogi, kobiety dodatkowo musz? zakry? g??ow?. Wewn?trz mo??na fotografowa?.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus