select * from gruzja_place where id = 55
BAGRATI

Poka?? Bagrati na wi?kszej mapie

BAGRATI

Katedra pod wezwaniem Za??ni?cia Bogurodzicy, która znajduje si? w centrum Kutaisi. Powsta??a na pocz?tku XI wieku z inicjatywy króla Bagrata III – od jego imienia pochodzi nazwa ??wi?tyni. Katedra by??a imponuj?cych rozmiar, gdy?? mia??a symbolizowa? jedno??? i pot?g? kraju. W XVII wieku po naje??dzie tureckich wojsk katedra Bagrati zosta??a bardzo zniszczona i od tego czasu zacz???a popada? w ruin?. Prace rekonstrukcyjne zacz???y by? prowadzone w po??owie XXI wieku, ale generalny remont rozpocz?to w 2008 roku. Prace renowacyjne by??y na tyle ingeruj?ce w pierwotny wygl?d ??wi?tyni, ??e g??os sprzeciwu wyrazili przedstawiciele UNESCO, gdy?? katedra Bagrati od 1994 roku znajduje si? na li??cie ??wiatowego dziedzictwa kulturowego. Dzi?? w Kutaisi mo??na ogl?da? ca??kowicie odnowion? katedr?,  której wygl?d budzi wiele kontrowersji.

 

Informacje praktyczne

Jak w przypadku ka??dej ??wi?tyni prawos??awnej kobiety musz? mie? zakryt? g??ow?, natomiast w stosunku do ubioru w Bagrati nie panuj? zbyt restrykcyjne zasady.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus