select * from gruzja_place where id = 56
CHERTWISI

Poka?? Chertwisi na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Twierdza Chertwisi znajduje si? na trasie pomi?dzy Achalcyche a Wardzi?: oddalona jest od Achalcyche o ok. 50 km i ok. 16 km od Wardzi. Region, w którym znajduje si? twierdza to Samcche – D??awachetia.

CHERTWISI

Twierdza po??o??ona jest na wzgórzu tu?? przy drodze prowadz?cej z Achalcyche do Wardzi. Je??li kto?? podró??uje marszrutk? musi poprosi? kierowc?, ??eby si? zatrzyma??, ale równocze??nie liczy? si? z konieczno??ci? szukania nowego transportu na dalsz? cz???? podró??y. Wchodz?c do twierdzy szybkim krokiem mo??na si? troszk? zm?czy?, ale samo podej??cie jest ??agodne. Na terenie ??redniowiecznej twierdzy oprócz murów obronnych, cerkwi i pi?knego widoku na okolic? mo??emy spotka? stado krów, baranów lub kóz, których nie nale??y si? ba?.

Informacje ogólne

Nie znamy dok??adnej daty powstania twierdzy Chertwisi, jednak pocz?tki jej budowy datuje si? na II wiek p. n. e. Najwi?ksze znaczenie mia??a ona w czasach ??redniowiecza, kiedy zosta??a umocniona i rozbudowana. Uznaje si?, ??e Chertwisi by??a jedn? z najstarszych i najpot???niejsz? twierdz? regionu, zreszt? dzi?? jest najlepiej zachowan? warowni? Samcche - D??awachetii. Chertwisi znajduje si? na wzgórzu nad zbiegiem rzek Mtkwari i Parawani, na dawnym szlaku handlowym. Ze wzgl?du na swoje strategiczne po??o??enie Chertwisi musia??a zmierzy? si? z wieloma najazdami, które nie zawsze by??a w stanie odeprze?, walki z Mongo??ami, Turkami. Od XIX wieku na terenie twierdzy stacjonowa??y wojska rosyjskie, które zaj???y te tereny.

Informacje praktyczne

Wej??? do twierdzy mo??na o ka??dej porze, ale zaleca si?, aby zd???y? przed zmrokiem – wtedy mo??na podziwia? jej wielko??? i pi?kne po??o??enie oraz jest bezpieczniej. Najwi?kszym problemem b?dzie kwestia transportu do i z Chertwisi. Lokalne marszrutki nie przewiduj? w tym miejscu postoju dla turystów, wi?c pozostaje piesza w?drówka do Wardzi, autostop lub taksówka.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus