select * from gruzja_place where id = 57
ANANURI

Poka?? Ananuri na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Twierdza znajduje si? na Gruzi??skiej Drodze Wojennej, w górach Wielkiego Kaukazu w odleg??o??ci ok. 70 km od Tbilisi i ok. 90 km od Kazbegi.

ANANURI

Ananuri jako kompleks zamkowy wraz z cytadel? powsta?? na prze??omie XVI i XVII wieku, a zamieszkiwali go ksi????ta z dynastii Aragwi, którzy odegrali du??a rol? w historii Gruzji. O panowanie nad Ananuri by??o prowadzonych wiele walk, w tym mi?dzy lokalnymi ksi????tami feudalnymi. Ostatecznie kontrol? nad Ananuri przej?li Rosjanie, którzy anektowali ziemi gruzi??skie na pocz?tku XIX wieku. Cerkiew, która jest na terenie twierdzy pochodzi z XVII wieku i nosi wezwanie Za??ni?cia Naj??wi?tszej Maryi Panny. Dzisiaj Ananuri jest maliwniczo po??o??ona nad Zbiornikiem ??inwalskim – sztucznym zbiornikiem zbudowanym w latach 70 XX wieku.

Informacje praktyczne

Do twierdzy prowadzi ??cie??ka z du??ego parkingu. Po zwiedzaniu twierdzy mo??na zej??? na dó??, nad Zbiornik ??inwalski i przy dobrej pogodzie odpocz?? w mi??ych okoliczno??ciach przyrody. Brama wej??ciowa do twierdzy jest zamykana o godzinie 18. Na parkingu jest mnóstwo sklepików z pami?tkami i punkt, gdzie mo??na si? napi? kawy, piwa albo wina. Ananuri znajduje si? na trasie, gdzie marszrutki mog? nas wysadzi?, ale nie b?d? czeka?, wi?c trzeba by? ??wiadomym konieczno??ci szukania nowego ??rodka transportu.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus