select * from gruzja_place where id = 59
USZGULI

Poka?? Uszguli na wi?kszej mapie

Lokalizacja

47 km na po??udniowy-wschód od Mestii.

USZGULI

Ma??a osada w Swaneti pe??na swa??skich baszt, po??o??ona w dolinie, po??ród 4 i 5-tysi?czników. Niedaleko znajduje si? najwy??szy szczyt Gruzji – Szchara, który przy sprzyjaj?cej pogodzie jest ??wietnie widoczny.  Jest to najwy??ej po??o??ona, stale zamieszkana miejscowo??? w Europie (oczywi??cie je??li Gruzj? zakwalifikujemy do kontynentu europejskiego) - po??o??ona jest na wysoko??ci 2200 m.n.p.m. I cho? Uszguli  oddalone jest od Mestii jedynie 47 km, to pokonanie drogi zajmuje ok. 3 godzin. Jest to spowodowane tym, ??e droga jest bardzo w?ska i wyboista, dlatego trzeba by? bardzo czujnym prowadz?c samochód. Natomiast widoki, które widzimy po drodze warte s? wszelkich ewentualnych niedogodno??ci zwi?zanych z podró???. Przy dobrej pogodzie b?dzie idealny widok na charakterystyczny dwuwierzcho??kowy szczyt Uszby.  Uszguli jako cz???? Swanetii znajduje si? na li??cie UNESCO.

Turystyka

B?d?c w Uszguli mo??emy si? poczu?, jakby??my dojechali na koniec ??wiata, gdzie czas si? zatrzyma?? kilkadziesi?t lat temu (o XXI wieku przypominaj? widoczne na ka??dym domu anteny satelitarne). Uszguli cho? bardzo ma??e oferuje nam ca??kiem dobr?, jak na swoje rozmiary, baz? noclegow?. Oczywi??cie nie ma co liczy? na hotel czy pensjonat o wysokim standardzie, tylko na guest house'y u lokalnych rodzin. Kwater prywatnych jest stosunkowo du??o, poniewa?? Uszguli ch?tnie jest odwiedzane przez turystów, dla których to miejsce to niekoniecznie cel, a dopiero pocz?tek w?drówki. Uszguli to cz?sto pocz?tkowa baza dla tych, którzy wybieraj? si? pod lodowiec Szchary i planuj? trekking w okolice otaczaj?cych wie?? szczytów. 

Informacje praktyczne

W Uszguli znajduje si? ma??e muzeum, zawieraj?ce bardzo warto??ciowe i unikatowe zbiory, przechowywane od stuleci na tych terenach. Muzeum znajduje si? w jednej z baszt i ma 3 poziomy. Aby do niego trafi? nale??y przej??? przez mostek przy wje??dzie do wsi i kierowa? si? na prawo. Wst?p do muzeum kosztuje 3 lari. Robienie zdj?? wewn?trz jest surowo zabronione. Mo??na natomiast kupi? pami?tki.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus