select * from gruzja_place where id = 61
Mcchceta - SWETI CCHOWELI

Poka?? Mccheta - Svetitskhoveli na wi?kszej mapie

Mcchceta - SWETI CCHOWELI

Katedra w Mcchecie pod wezwaniem 12 Aposto??ów, w której byli koronowani i chrzczeni królowie gruzi??scy. Nazw? Sweti Cchoweli t??umaczy si? z gruzi??skiego jako „Kolumna ??ycia”. Powsta??a w XI wieku, ale wed??ug legendy i bada?? archeologicznych ju?? wcze??niej – w V wieku na jej miejscu mia??a sta? ma??a cerkiew. Przez wieki Sweti Cchoweli by??a najwa??niejsz? ??wi?tyni? kraju, a i dzi?? ma bardzo du??e znaczenie i odbywaj? si? tu wa??ne ko??cielne ceremonie. Na przestrzeni wieków Sweti Cchoweli by??a naje??d??ana i niszczona przez wrogie wojska i w??a??nie dlatego w XVIII wieku powsta?? mur obronny,  który do dzi?? otacza ??wi?tyni?. Mimo licznych najazdów katedra przetrwa??a i zachowa??a swój oryginalny kszta??t, a w ??rodku mo??emy zobaczy? pi?kne freski, które niestety tylko w pewnym stopniu przetrwa??y do naszych czasów. ??wi?tynia w 1994 roku zosta??a wpisana  na list? UNESCO.

Informacje praktyczne

Panie obowi?zkowo musz? mie? nakrycie g??owy, a wej??cie do ??wi?tynie jest mo??liwe tylko w spódnicy. Na szcz???cie przed wej??ciem w du??ym koszu znajduj? si? d??ugie chusty, którymi si? mo??na obwi?za?. M???czy??ni równie?? musz? mie? zas??oni?te nogi.
Na placu przed Sweti Cchoweli, ju?? poza jej murami znajduje si? informacja turystyczna.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus