select * from gruzja_place where id = 64
MUCO

Poka?? Shatili - Muco na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Wie?? po??o??ona na pó??nocnym-wschodzie Gruzji, niedaleko granicy z Czeczeni?. Znajduje si? w odleg??o??ci ok. 8 km od Szatili – najbardziej znanej miejscowo??ci Chewsuretii. Muco zbudowane jest na zboczach gór Wielkiego Kaukazu w w?wozie rzeki Ardotistkali, na stromym zboczu na wysoko??ci 1880 m. n. p. m.

MUCO

Muco to jedna z wiosek-twierdzy, które mo??emy spotka? po??ród gór Chewsuretii, która odznacza si? jednak na tle innych swoim ogromem i dobrym stanem, w jakim przetrwa??a do dzisiejszego dnia. Zosta??a wybudowana w czasach ??redniowiecza, najprawdopodobniej w XII wieku. To co mo??emy ogl?da? dzisiaj, to tylko cz???? tego, co znajdowa??o si? tutaj pierwotnie. Muco tworzy??o 30 zabudowa?? mieszkalnych, 4 warowni i kilku innych obwarowa??. Ca??o??? zbudowana, z charakterystycznych dla tych regionów, cegie?? ??upkowych. Dzi?? Muco to opuszczona twierdza, w okolicy której mieszka od kilku do kilkunastu osób. Miejscowa ludno???, tak jak ich przodkowie, wierzy w legend? o ikonie Brolistkalo i modli si? do niej. Legenda mówi o tym, ??e ksi????ta i ich bojownicy, którzy bronili ikony przed wrogami, ukryli ??wi?ty obraz wraz ze skarbem. Ludzie wierz?, ??e skarb zostanie odnaleziony, kiedy ikona sama wybierze odpowiedniego cz??owieka, który jest godny, by zdoby? bogactwo.

 

Turystyka

Drog? z Szatili do Muco mo??na przeby? samochodem lub na piechot? – odleg??o??? wynosi 8 km w jedn? stron?. Muco znajduje si? na wysokim i stromym zboczu, które trzeba zdoby?, by móc podziwia? twierdz? od wewn?trz. Sama twierdza robi ogromne wra??enie, a widok z góry na okolic? (w tym na granic? czecze??sk?) jest niesamowity. Na s?siednim zboczu mo??na dostrzec wtapiaj?ce si? w t??o, ma??e kamienne budowle wkomponowane w ??cian? góry, w których znajduj? si? dawne grobowce.

Informacje praktyczne

Warto zabra? ze sob? wygodne buty, koniecznie takie które dobrze trzymaj? nog?, poniewa?? podej??cie jest strome, a kamienie spod stóp osuwaj? si? dosy? cz?sto. B?d?c ju?? u celu, na twierdzy nale??y uwa??a? na niestabilne elementy i odpadaj?ce ceg??y. Muco nie jest w ??aden sposób zagospodarowane turystycznie, wi?c ze wzgl?du na brak o??wietlenia, po zmroku lepiej nie planowa? zdobywania twierdzy. Trzeba pami?ta?, ??e w ca??ej Chewsuretii jest ci???ko z zaopatrzenie si? w produkty spo??ywcze, a wi?c i w Muco nic nie kupimy. Muco mo??na zobaczy? tylko od czerwca do pocz?tku pa??dziernika – potem droga do Chewsuretii jest nieprzejezdna. 

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus