select * from gruzja_place where id = 65
SZATILI

Poka?? Szatili na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Miejscowo??? po??o??ona na pó??nocnym-wschodzie Gruzji, tu?? obok granicy z Federacj? Rosyjsk?, a dok??adniej obok jednej z jej republik – Czeczeni?. Miejscowo??? znajduje si? na wysoko??ci 1400 m. n. p. m. w w?wozie Arguni. Do Szatili prowadzi górska droga – malownicza i momentami zapieraj?ca dech w piersi. Odleg??o??? od Tbilisi to ok. 140 km. Na pokonanie tej trasy nale??y przeznaczy? ok. 7 godzin.

SZATILI

Szatili to niesamowita wioska, która ma form? ??redniowiecznego-zamku twierdzy o unikalnym charakterze. Badania archeologiczne wskazuj?, ??e Szatili powstawa??o na przestrzeni wieków VIII – XII. Jest to kompleks zbudowany na wzgórzu, sk??adaj?cy si? z  domów mieszkalnych i wie?? obronnych (by??o ich ok. 60), które broni??y te tereny przed najazdami z Kaukazu Pó??nocnego. Ca??o??? jest skonstruowana tak, ??e wchodz?c do pierwszego z domostw, mo??na si? by??o przedosta? na drugi koniec wioski, po??o??ony na szczycie wzgórza, nie b?d?c zauwa??onym z do??u. Budynki mieszkalne s? zazwyczaj 3 lub 4 poziomowe i s? po???czone ze sob? drabinami i oknami. Tyb zabudowy i formy po???cze?? pomi?dzy budynkami o??na zobaczy? nawet dzi??, gdy?? Szatili jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Szatili to wie??-twierdza, która wed??ug poda?? nigdy nie zosta??a zdobyta.

 

Informacje ogólne

Szatili sk??ada si? z dwóch cz???ci: górnej, która jest now? cz???ci? miejscowo??ci i jest zamieszkiwana przez mieszka??ców: jest si? tu szko??a, cerkiew, cmentarz i mo??na znale??? nocleg w guest housach. Druga, dolna cz???? to historyczne Szatili, gdzie znajduje si? ??redniowieczna wie??-twierdza, zbudowana nad rzek? na zboczach wzgórza. Wchodz?c do ??redniowiecznego miasta z du??ym prawdopodobie??stwem trafimy do hotelu, który zosta?? utworzony wewn?trz wie??y obronnych. Kieruj?c si? na gór? b?dziemy mieli okazj? wej??? do wielu dawnych domostw czy te?? baszt, a przechodz?c przez ca??? osad? wyjdziemy w górnej cz???ci Szatili, niedaleko cerkwi.

Informacje praktyczne

Na zwiedzanie starego Szatili warto przeznaczy? przynajmniej 2 godziny. Z zewn?trz wygl?da niepozornie, ale po wej??ciu przekonujemy si?, ??e czeka nas ciekawa w?drówka. Wej??? mo??na w zasadzie wsz?dzie – do ka??dego domu, wie??y, na dach budynku. Nale??y zachowa? wzgl?dn? ostro??no??? ze wzgl?du na ??liskie, nie zawsze stabilne schody lub drabiny. W starym Szatili jest elektryczno???– noc? o??wietlone, ??redniowieczne baszty robi? du??e wra??enie. Do Szatili mo??na si? dosta? tylko w okresie od czerwca do pa??dziernika – przez reszt? miesi?cy Szatili jest skutecznie izolowane od reszty kraju przez ??nieg zasypuj?cy prze???cze górskie.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus