select * from gruzja_place where id = 66
DARTLO

Poka?? Dartlo na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Dartlo to wioska po??o??ona na zboczach Wielkiego Kaukazu w Tuszetii. Wioska po??o??ona jest na wysoko??ci 2000 m. n. p. m. i znajduje si? ok. 200 km od Tbilisi, a 110 km od centrum Kachetii – Telawi.

DARTLO

Przyk??ad jednej z wiosek z Tuszetii o charakterze twierdzy. W ??redniowieczu budowano tu kamienne wie??e, które pe??ni??y funkcj? schronienia dla tutejszej ludno??ci i prowadzenia obrony przed wrogiem.

Informacje ogólne

Istnieje przekonanie, ??e jest to naj??adniejsza wioska w Tuszetii. We wsi oprócz pozosta??o??ci po ??redniowiecznych zamkach, twierdzach i domach znajduj? si? równie?? ruiny starej prawos??awnej cerkwi. W centrum miasta znajduje si? baszta, która wielokrotnie by??a otaczana przez wrogów. Sk??ada si? z 6 poziomów. Podczas walk na pierwszym pi?trze przetrzymywano je??ców. Na drugim, trzecim, czwartym i pi?tym pi?trze ukrywa??y si? kobiety z dzie?mi. A pi?tro szóste by??o przeznaczone dla walcz?cych m???czyzn, którzy odpierali atak strzelaj?c i rzucaj?c w naje??d??ców kamieniami. 
Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

Do Dartlo mo??na si? dosta? pieszo, konno lub samochodem. Z Omalo trasa do pokonania wynosi ok. 18 km. W Dartlo mo??na zosta? na noc – ze znalezieniem nie powinno by? problemu, gdy?? w wiosce jest stosunkowo rodzinnych hosteli czy guest houasów. Na drog? i na zapas oczywi??cie nale??y zaopatrzy? si? w wod? i prowiant.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus