select * from gruzja_place where id = 67
OMALO

Poka?? Omalo na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Omalo po??o??one jest w pó??nocno-wschodniej cz???ci Gruzji, bardzo blisko granicy z Dagestanem. Jest to g??ówna osada Tuszetii, znajduj?ca si? obecnie na terenie Rezrwatu Tuszeckiego, który administracyjnie nale??y do regionu Kachetii. Omalo oddalone jest o ok. 190 km od Tbilisi i aby tu dotrze? nale??y pokona? prze???cz Abano,  która znajduje si? na wysoko??ci 2850 m. n. p. m.

OMALO

Omalo to historyczna osada tuszeckich górali, która charakteryzuje si? kamiennymi wie??ami obronnymi, które by??y budowane zarówno w Chewsuretii, jak i Tuszetii (równie?? w Swanetii – jednak te ró??ni? si? wygl?dem), by broni? mieszka??ców przed najazdami walecznych s?siadów. Wie??e pochodz? z okresu ??redniowiecza: X-XII wiek.

 

Informacje ogólne

Omalo dzieli si? na dwie cz???ci: Stare i Nowe Omalo. Stare Omalo nosi nazw? Keselo. W tej cz???ci znajduj? si? wie??e i zamek Keselo, z którego roztacza si? widok na Nowe Omalo po??o??one ni??ej, gdzie znajduj? si? domy mieszka??ców wsi. W Omalo znajduje si? muzeum etnograficzne, przedstawiaj?ce eksponaty zwi?zane z ??yciem i kultur? tutejszych górali.

Informacje praktyczne

Do Omalo najlepiej dojecha? samochodem z nap?dem na 4 ko??a, gdy?? górska droga nie jest ??atwa do pokonania. Najlepiej wyjecha? z Tbilisi czy z Telawi odpowiednio wcze??nie, by nie musie? pokonywa? drogi po zmroku (droga z Tbilisi zajmie ok. 7 godzin). W Omalo bez problemu znajdziemy miejsce do spania – jest tu kilka rodzinnych hoteli, zawsze te?? jest mo??liwo??? przenocowania u jakiego?? gospodarza. Dla ludzi, którzy kochaj? natur? i lubi? d??ugie piesze w?drówki, opcj? godn? polecenia jest trekking z Omalo do Szatili. W?drówka ta zajmuje 3-4 dni i gwarantuje nam cudowne widoki i wielk? satysfakcj? z pokonania tej trasy. Do pokonania jest wtedy prze???cz Atsunta, po??o??ona na wysoko??ci 3440 m. n. p. m.  Dobrze jest wynaj?? przewodnika, który zna teren. Konieczny jest prowiant na drog? i odpowiedni sprz?t (buty, namioty). Jest równie?? mo??liwo??? wynaj?cia koni, które pomog? d??wiga? baga??. 

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus