select * from gruzja_place where id = 68
CHACHABO

Poka?? Chachabo na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Miejscowo??? po??o??ona w Chewsuretii, oko??o 25 km od Szatili. Znajduje si? na wysoko??ci 2000 m. n. p. m.

CHACHABO

Chachabo to najprawdopodobniej jedna z najm??odszych wsi w regionie. Zabudowa osady jest charakterystyczna dla Chewsuretii, czyli sk??ada si? z kamiennych wie?? i fortyfikacji po??o??onych na stromym zboczu nad rzek? Chanchakhistskali. Wie?? ze wzgl?du na wyj?tkow? izolacj? od reszty regionu i kraju pozosta??a niezmieniona od czasów ??redniowiecza. Nie ma tu wspó??czesnych domów, a ludzie ??yj?cy tu mieszkaj? w kamiennych wie??ach swoich przodków. Mieszka??ców tych nie pozosta??o jednak du??o. Odci?cie od ??wiata i ci???kie warunki ??ycia sprawi??y, ??e wiosk? zamieszkuje/zamieszkiwa??o ju?? tylko 2 ludzi (stan na 2002 rok). Chahcabo jest bardzo atrakcyjne z punktu wiedzenia ludzi, podró??uj?cych w ten region. Ze wzgl?du na ci???ki dost?p do wioski, Chachabo jawi si? zapomnian? przez ludzko???, tajemnicz? osad?.

 

Informacje praktyczne

Do Chachabo mo??na doj??? tylko na piechot? lub konno. Za wiosk? Ardoti, która znajduje si? pomi?dzy Muco  a Chachabo, droga dla samochodów staje si? ju?? niedost?pna i trzeba rozpocz?? marsz. Koniecznie trzeba zabra? ze sob? zapas wody i jedzenia, poniewa?? w promieniu kilkudziesi?ciu kilometrów nie znajdziemy ??adnego sklepu – najbli??szy punkt to Szatili.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus