select * from gruzja_place where id = 69
MOCAMETA

Poka?? Mocameta na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Znajduje si? w regionie Imeretia, 6 km na wschód od Kutaisi, w dolinie rzeki Ckalcitela.

MOCAMETA

Jeden z pi?kniejszych monastyrów w Gruzji, który zachwyca nie tylko swoim wygl?dem, ale te?? cudownym po??o??eniem w??ród zieleni otaczaj?cych go lasów i góruj?cy nad rzek?. Z parkingu do monastyru prowadzi ok. 1-kilometrowa kamienna ??cie??ka. Id?c ni? w dó?? do ??wi?tyni mijamy niewielki cmentarz.

 

Informacje ogólne

Mocameta to monastyr po??wi?cony imieniu ??wi?tych M?czenników (w j. gruzi??skim mocameobis oznacza „m?cze??stwo”). Kniazie Dawid i Konstantyn Mcheidze byli bra?mi, którzy w obronie chrze??cija??stwa ponie??li m?cze??sk? ??mier?  z r?k Arabów, którzy najechali Gruzje w latach 736 – 738. Zw??oki braci zosta??y wrzucone do rzeki, ale miejscowa ludno??? wy??owi??a je i pochowa??a w zniszczonej przez Arabów cerkwi. W XI wieku król Bagrat III przebudowa?? star? cerkiew i umie??ci?? w niej relikwie m?czenników, którzy byli obwo??ani ??wi?tymi. Na przestrzeni wieków otoczenie ??wi?tyni zmienia??o si?, prowadzono rozbudow?, tworz?c ostatecznie w tym miejscu niewielki kompleks monastyczny. Mocameta by??a zamkni?ta przez bolszewików, ale ju?? w latach 60. znów powróci??o do niej ??ycie monastyczne. Dzi?? jest wa??nym miejscem religijnym dla miejscowych prawos??awnych i pozostaje zachowane w bardzo dobrym stanie.

Informacje praktyczne

Warto si? tutaj wybra? – miejsce naprawd? zachwyca. Mo??na tu te?? poczu? niesamowit? atmosfer?, gdy?? jest z regu??y omijane przez rzesze turystów. Z Kutaisi mo??na si? tu dosta? taksówk? lub na piechot? (opcja dla zawzi?tych piechurów). Jak do ka??dego miejsca sakralnego w Gruzji, kobiety musz? posiada? nakrycie g??owy.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus