select * from gruzja_place where id = 70
BODBE

Poka?? Bodbe na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Monastyr po??o??ony w regionie Kachetia, 2 km od Signagi, czyli ok. 113 km od Tbilisi.

BODBE

Jest to kompleks klasztorny, sk??adaj?cy si? z cerkwi i klasztory sióstr zakonnych, które dbaj? o ??wi?tyni? i otoczenie. Niedaleko monastyru znajduje si? ??róde??ko ??w. Nino, którego woda ma mie? moc uzdrawiaj?c?. Monastyr i ??ród??o jest cz?stym celem pielgrzymek Gruzinów.

Informacje ogólne

Monastyr Bodbe który zosta?? zbudowany w V wieku z inicjatywy króla Wachtanga Gorgasalego w miejscu pochówku ??w. Nino, która przynios??a chrze??cija??stwo na ziemie gruzi??skie. Monastyr na przestrzeni wieków by?? cz?sto przebudowywany w wyniku czego uzyska?? dzisiejszy wygl?d (??wi?tynia jest trzynawow? bazylik?, obok znajduje si? dzwonnica). Bodbe to ??e??ski monastyr, który nosi imi? ??w. Nino. W 1924 roku zosta?? zamkni?ty przez bolszewików i dopiero w 1991 roku monastyr znów zacz??? dzia??a?. W monastyrze przechowywana jest cudowna ikona Matki Bo??ej, otoczona du??ym kultem i wiar? w jej moc uzdrawiaj?c?.

Informacje praktyczne

Kobiety koniecznie musz? si? zaopatrzy? w chusty na g??ow?. Poza tym zaleca si? przyzwoity ubiór dla kobiet i m???czyzn (okryte ramiona i nogi). Monastyr Bodbe jest pi?knie po??o??ony na uboczu, na zalesionym terenie. Przed wej??ciem do monastyru, na parkingu znajduj? si? toalety i bardzo przyjemna kawiarnia, prowadzona przez tutejsze siostry zakonne – warto si? skusi? na bardzo dobr? kaw?.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus