select * from gruzja_place where id = 71
SIGNAGI

Poka?? Signagi na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Miasto znajduje si? we wschodniej Gruzji, w rejonie Kachetia, oddalone od Tbilisi o 110 km. Signagi po??o??one jest na wysoko??ci 800 m. n. p. m. na wzgórzu, z którego „spogl?da” na Dolin? Alaza??sk? 400 metrów ni??ej. Widoczne w oddali góry i rozleg??a dolina tworz? niesamowity pejza??, który dodaje uroku pi?knemu miasteczku Signagi.

SIGNAGI

Signagi to jedno z najmniejszych miast w Gruzji – posiada status miasto, mimo tego, ??e jest zamieszkiwane przez ok. 2150 ludzi. Posiada istotne znaczenie w gospodarce Gruzji ze wzgl?du na produkcj? Iwna i dochody z turystyki, która ma tu kluczowe znaczenie. W samym Signagi, jak i jego okolicach znajduje si? du??o staro??ytnych cerkwi, monastyrów i pomników historii, co przyci?ga rzesze turystów i pielgrzymów.

Informacje ogólne

Nazwa „Signagi” pochodzi z j?zyka tureckiego i oznacza „schronienie”. Stanowiska obronne by??y w tym miejscu obecne ju?? w XII-XIV wieku, a twierdz? w miasto zamieni?? król Kartlii i Kachetii Herakliusz II. Miasto otoczy?? d??ugim murem obronnym, zbudowanym z ceg??y i kamienia. Jest to jeden z najd??u??szych murów obronnych w Gruzji – mierzy ok. 4 km i zajmuje powierzchni? 40 hektarów. W murach znajduj? si? 23 wie??e, 5 bram wjazdowych oraz cerkiew ??w. Szczepana. 
W latach 2005-2008 Signagi, dzi?ki inicjatywie ówczesnego prezydenta i Ministerstwa Kultury Gruzji zosta??o odrestaurowane, przywracaj?c b??ysk urokliwym uliczkom i domom w mie??ci. Signagi jest nazywane gruzi??skim „mistem mi??o??ci”, dlatego ch?tnie odwiedzane jest przez zakochanych, którzy cz?sto decyduj? si? na zawarcie ma????e??stwa w tym miejscu.

Informacje praktyczne

Niew?tpliwie Signagi nale??y do miejsc, które warto odwiedzi? b?d?c w Gruzji, maj?c troch? wi?cej czasu na podró??owanie. Jad?c do Signagi mo??na odwiedzi? po drodze monastyr Bodbe, a w samym mie??cie sp?dzi? mi??y i leniwy dzie??. Warto si? przej??? wzd??u?? murów, które zachwycaj? swym ogromem, ale tak??e pozwalaj? podziwia? pi?kno okolic – góry Kaukazu w oddali i dolina Alazani w dole. Do Signagi mo??na dojecha? marszrutk? lub taksówk?. Jest to wycieczka na jeden dzie??, ale zakochani bez problemu znajd? tutaj miejsce noclegowe.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus