select * from gruzja_place where id = 72
SATAPLIA

Poka?? Sataplia na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Jaskinia Sataplia znajduje si? w regionie Imeretia, w odleg??o??ci 10 km na pó??noc od jego stolicy Kutaisi; od Tbilisi jest oddalona o 260 km. Jaskinia jest cz???ci? Narodowego Rezerwatu Sataplia, który zosta?? utworzony w 1935 roku i obejmuje powierzchni? 354 ha, z czego 209 ha jest poro??ni?te lasami.

SATAPLIA

Rezerwat Sataplia przyci?ga  ze wzgl?du na sw? unikalno??? i ró??norodno???. Znajdziemy tu geologiczne, paleontologiczne, speleologiczne i botaniczne obiekty. Rezerwat ochrania reliktowe lasy typu kolchidzkiego, które porastaj? okoliczne góry. Najwi?ksz? atrakcj? jest Jaskinia Sataplia, która s??ynie z pi?knych okazów stalagmitów i stalaktytów oraz ??ladów dinozaurów. Gruzi??ski badacz Czabukiani w 1935 roku odkry?? w jaskini dowody, potwierdzaj?ce obecno??? na tych terenach cz??owieka pierwotnego i dinozaurów. Okazy speleologiczne s? pod??wietlone specjalnymi, ró??nobarwnymi lampami, które uwydatniaj? ich niezwykle kszta??ty.

Turystyka

Jaskinia ma d??ugo??? 900 metrów, wysoko??? 10, a szeroko??? 12 metrów. Odcinek przeznaczony dla turystów liczy 314 metrów i jest zabezpieczony por?cz?. W jaskini panuje sta??a temperatura 12-13 st. Cel.  Odwiedzaj?c Satapli? mamy mo??liwo??? zwiedzenia ca??ego kompleksu, który powsta??, sk??adaj?cego si? z centrum, w którym s? zachowane ??lady dinozaurów oraz ich eksponaty, muzeum speleologiczne, niesamowity szklany taras, z którego rozpo??ciera si? widok na bogat? natur? rezerwatu. Na terenie kompleksu znajduje si? równie?? kawiarnia i miejsce przeznaczone dla ma??ych dzieci.

Informacje praktyczne

Jaskinia Staplia cho? jest bardzo atrakcyjna, nie jest cz?sto odwiedzana przez turystów. Powodem mo??e by? to, ??e nie jest dobrze skomunikowana z po??o??onym niedaleko miastem Kutaisi. Najlepiej si? dosta? na teren rezerwatu taksówk? – droga zajmie nam ok. 25 minut, a koszt powinien si? zmie??ci? w granicach 5-10 lari (10-20 z??).
Wej??cie do jaskini kosztuje 6 lari (12 z??).

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus