select * from gruzja_place where id = 73
JASKINIA PROMETEUSZA

Poka?? Jaskinia Prometeusza na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Jaskinia znajduje si? w regionie Imeretia, w miejscowo??ci Kumistawi, ok. 25 km od Kutaisi, a 270 km od Tbilisi.

JASKINIA PROMETEUSZA

Jaskinia Prometeusza zosta??a odkryta w 1983 roku przez zespó?? uniwersytecki, który bada?? okoliczne tereny. W okolicy znajduje si? jeszcze kilka bardzo ciekawych jaski??, które jednak nie s? jeszcze dostosowane do wizyt turystów. W jaskini Prometeusza odkryto zapieraj?ce dech w piersiach stalaktyty, stalagmity, skamienia??e zas??ony i wodospady oraz podziemne rzeki i jeziora. Te niesamowite okazy mo??na podziwia? w 5 salach: Sali Kolchidzkiej, Sali Medei, Sali Mi??o??ci, Wielkim Hallu oraz w Sali Prometeusza. Wszystkie z nich s? pi?knie o??wietlone, a zwiedzaj?c je w jaskini rozbrzmiewa muzyka, co wprowadza turystów w specyficzn? aur? tajemniczo??ci. Na koniec mo??liwa jest przeprawa ??ódk? przez podziemne jezioro, wyprowadzaj?ce nas na otwart? przestrze??.

Turystyka

Jaskinia ma d??ugo??? 20 km i sk??ada si? z 16 sal, ale tury??ci przechodz? tras? mierz?c?  1040 m, zwiedzaj? 5 g??ównych sal i mog? si? zdecydowa? na wydostanie si? na powierzchni?  ??ódk?, przep??ywaj?c 280 metrów podziemnym jeziorem. Niezale??nie od pory roku w jaskini panuje sta??a temperatura powietrza od 14 do 17 st. Cel oraz wody 13 st. Cel. Wewn?trz jest bardzo du??a wilgotno??? powietrza, utrzymuj?ca si? na poziomie 97-98%. 

Informacje praktyczne

Najlepiej dosta? si? do Jaskini Prometeusza taksówk? z Kutaisi. Je??li nocujemy w hotelu lub hostelu mo??na spyta? na recepcji o mo??liwo??? zorganizowania takiej wycieczki – wtedy jest szansa, ??e koszty przejazdu b?dzie mo??na podzieli? pomi?dzy wi?ksz? liczb? osób. Droga z Kutaisi zajmuje ok. 45 minut, a koszt taksówki mo??e wynie??? 20-25 lari (40-50 z??). Jaskinia jest otwarta od wtorku do niedzieli, w godzinach 10-17:00 (zim?) i 10-18:00 (latem). Wst?p kosztuje 6 lari (12 z??), a przep??yni?cie ??ódk? dodatkowe 7 lari (14 z??). Jaskinia zdecydowanie jest warta swojej ceny.

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus