select * from gruzja_place where id = 74
GREMI

Poka?? Gremi na wi?kszej mapie

Lokalizacja

Twierdza Gremi znajduje si? w historycznym regionie Kachetia. Jest oddalona od Tbilisi o 175 km, a od stolicy regionu Telawi o 20 km.

GREMI

Gremi to dzi?? muzeum na otwartym powietrzu, znajduj?ce si?  na niewielkim wzgórzu nad rzek? Incobi. Obiekt sk??ada si? z cz???ci, która mo??na zwiedza? bezp??atnie: plac, cerkiew oraz biletowan? cz????: muzeum i wej??cie na wie???.

Informacje ogólne

Twierdza Gremi zosta??a zbudowana na polecenie króla kachetyjskiego Lewana, rz?dz?cego w XV wieku. Wtedy w??a??nie, po pokonaniu przez Gruzj? mongolskiego najazdu, Gremi sta??o si? stolic? Cesarstwa Kachetii i  bardzo szybko si? rozwija??o. W czasach ??wietno??ci twierdza Gremi zajmowa??a powierzchni? 50 ha i by??a ogrodzona murem. Osada sk??ada??a si? z ufortyfikowanego centrum miasta, dzielnicy handlowej oraz cz???ci, gdzie mieszka?? król i szlachta. Gremi, jako szybko rozwijaj?ce si? miasto zacz???o nawi?zywa? liczne kontakty handlowe z Azj? i z Rosj?. Niestety pot???na osada istnia??a tylko 150 lat, do 1616 roku, kiedy to szach perskich Abbas spl?drowa?? tereny Gruzji. Od tego czasu miasto zacz???o si? wyludnia? i popada? w ruin?.

Informacje praktyczne

Orgaznizuj?c wyjazd do Kachetii warto odwiedzi? Gremi, które pi?knie si? prezentuje na wzgórzu. Aby si? tam dosta? nale??y mie? w??asny transport lub wynaj?? taksówk?. Jak w innych sakralnych obiektach, równie?? i na terenie Gremi, aby wej??? do cerkwi kobiety musz? mie? nakrycie g??owy. Na parkingu, znajduj?cym si? pod twierdz? znajduj? si? toalety (informacja ta jest istotna, bior?c pod uwag?, ??e nie jest to jeszcze zbyt cz?ste w Gruzji, nawet przy obiektach turystycznych).

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus