select * from gruzja_place where id = 78
CHIATURA

Lokalizacja

Chiatura znajduje si? w odleg??o??ci 220 km od Tbilisi jad?c kolej?.

CHIATURA

Górnicze miasteczko Chiatura znane jest g??ównie jako o??rodek przemys??owy, w którym wydobywa si? rudy manganu. Ze wzgl?du na swój osobliwy charakter – miejsce to zas??uguje na umieszczenie go w??ród listy zabytków oraz na kilka s??ów komentarza.

Informacje ogólne

Chiatur? otacza malowniczo pier??cie?? stromych ska??, a ca??? jej powierzchni? oplata sie? przestarza??ych kolejek linowych z czasów sowieckiej epoki.
Na pocz?tku XX wieku, po tym jak terytorium Gruzji zosta??o w???czone do ZSRR, w??adze radzieckie planowa??y wydobywa? mangan z zasobnych z??ó??, które znajduj? si? pod Chiatur?. W 1950 rozpocz?to prace nad budow? kolejek linowych, które dzi?? ???cz? ze sob? praktycznie ka??dy zak?tek tego miasteczka.

W ci?gu ostatniego pó??wiecza z?b czasu zd???y?? nieco nadgry??? system kolejek linowych, niektóre wagoniki pokry??a rdza, a spo??ród licznych napowietrznych tras – funkcjonuje ju?? tylko 17.

 

Chiatura niew?tpliwie ma w sobie co?? magnetycznego. Zdj?cia zrobione dzisiaj w centrum miasteczka z powodzeniem mog? pos??u??y? jako widokówki typowo postsowieckich krajobrazów, natomiast opuszczone budynki kopalni na obrze??ach Chiatury przywodz? na my??l wymar??e miasteczka-widma, znane z filmowych scenografii. W zwi?zku z tym nale??y podkre??li?, ??e nie do wszystkich trafi specyficzna atmosfera tego miejsca – mo??e si? bowiem wyda? na równi tajemnicza, co niepokoj?ca...

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus