select * from gruzja_place where id = 79
BATUMI

BATUMI

Informacje ogólne

Batumi to jedno z najwi?kszych centrów wypoczynkowych na wybrze??ach Morza Czarnego, jak równie?? jedno z najpi?kniejszych miast Gruzji.
Batumi od zawsze dysponowa??o zapleczem niezb?dnym do tego, by uchodzi? za kurort turystyczny. Jednak??e w ci?gu ostatnich lat – w rezultacie bezprecedensowych wysi??ków, maj?cych na celu rozwój turystyki – miasto w znacz?cy sposób zmieni??o swój kszta??t i unowocze??ni??o si?. Zrekonstruowano domy mieszkalne w dzielnicach starego Batumi, poprowadzono nowy system wodoci?gów, wybudowano liczne obiekty o znaczeniu turystycznym, zrealizowano inwestycje znanych na ca??ym ??wiecie sieci hotelarskich, otwarto wiele kawiarni i restauracji oraz centrów rozrywki. Obecnie Batumi obfituje w atrakcje turystyczne. Jest równie?? miejscem, gdzie organizowane s? imprezy o znaczeniu internacjonalnym m.in.: wyst?py ??wiatowej s??awy muzyków, mi?dzynarodowe festiwale sztuki i sportu. Tylko w ci?gu ostatnich trzech lat odby??y si? tu koncerty takich gwiazd jak: Plácido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, Chris Botti, Sting, Michel Legrand, Enrique Iglesias.
Batumi przyci?ga i zadziwia. Liczne twory architektoniczne – które tak bardzo ró??ni? si? od siebie – nadaj? miastu nowoczesny i niepowtarzalny charakter.

 

Ciekawe miejsca/zabytki

BATUMI - ??wi?tynie
BATUMI - muzea/galerie
BATUMI - nowoczesne miasto
BATUMI - pomniki
BATUMI - pozosta??e obiekty
BATUMI - przyroda

Galeria zdjęć

comments powered by Disqus