Informacje og??lne

GRUZJA (gr. SAKARTWELO)

Stolica: Tbilisi
Ustrój polityczny: Republika parlamentarna
J?zyk oficjalny: gruzi??ski
Alfabet: gruzi??ski
Powierzchnia: 69 700 km kw.
Strefa czasowa: GMT +4
Liczba ludno??ci: 4 490 000
Narodowo??ci: 84% - Gruzini, 7% - Azerowie, 6% - Ormianie, 1,5% - Rosjanie,   0,9% - Osetyjczycy, 0,6% - Kurdowie, Grecy, Ukrai??cy 
Najwi?ksze miasta: Tbilisi, Kutaisi, Batumi
Waluta: lari (GEL);   1 lari = 100 tetri
Religia: prawos??awie (dominuj?ca)
Numer kierunkowy: + 995

 

HISTORIA
??lady obecno??ci cz??owieka na terenach dzisiejszej Gruzji pochodz? z czasu paleolitu (wczesna epoka kamienna). Natomiast na mapie po raz pierwszy pojawi??y si? dwa gruzi??skie królestwa: Kolchida i Iberia, które powsta??y w I tys. p.n.e. Kolchida zajmowa??a tereny wybrze??a czarnomorskiego, czyli dzisiejsz? zachodni? Gruzj?, Iberia za?? rozci?ga??a si? na wschodzie dzisiejszego pa??stwa gruzi??skiego. Obszar ten sta?? si? obiektem zainteresowania Imperium Rzymskiego i w wyniku d??ugich walk, ostatecznie w 66 r. p.n.e. Kolchida sta??a si? integraln? cz???ci? Imperium. Pó??niej o panowanie nad terenami Kolchidy i Iberii  zacz???a walczy? tak??e Persja. W IV w. król Iberii Mirian przyj??? chrze??cija??stwo jako religi? pa??stwow?. Sta??o si? to za spraw? kapadockiej niewolnicy ??w. Nino, która pod wp??ywem objawienia przyby??a na tereny Gruzji z misj? szerzenia chrze??cija??stwa. Dzi?? jest jedn? z najwa??niejszych ??wi?tych Ko??cio??a Gruzi??skiego i okre??la si? j? jako „równ? aposto??om”. Przyj?cie chrze??cija??stwa przez Gruzj? mia??o miejsce w 337 roku (inne dane mówi? o 312, 327 roku), przez co Gruzja sta??a si? drugim na ??wiecie pa??stwem chrze??cija??skim – zaraz po Armenii. Na przestrzeni VII-IX wieku Gruzja pozostawa??a pod wp??ywem Arabów, których uda??o si? wyprze? z Kaukazu w X wieku. W XI wieku powsta??o solidne i zjednoczone pa??stwo gruzi??skie (zarówno wschodnie jak i zachodnie tereny), które stworzy?? król Bagrat III. Gruzja ca??y czas zmaga??a si? wrogimi najazdami: zaczynaj?c od Rzymian, przez Arabów, Turków Seld??uckich, Mongo??ów i Persów. W czasie licznych i okrutnych walk udawa??o si? jej utrzyma? struktury pa??stwowe, jednak przez wieki pozostawa?? pod wp??ywem obcych si??. Wa??n? postaci? w historii Gruzji jest król Dawid Budowniczy, który rz?dzi?? na prze??omie XI i XII wieku. Uda??o mu si? wyp?dzi? Turków Seld??uckich z Gruzji i zapocz?tkowa? czas najwi?kszego rozkwitu swojego pa??stwa. Z??oty wiek Gruzji, czyli czasy silnego, zjednoczonego pa??stwa, czas rozwoju kultury i o??wiaty to wiek XII, który przypada na okres rz?dów królowej Tamary. Równie?? w z??otym XII wieku tworzy?? najwybitniejszy gruzi??ski pisarz Szota Rustaweli – autor epopei narodowej „Wite?? w tygrysiej skórze”. Królowa Tamara – jeden z najsilniejszych królów Gruzji, ??wi?ta Ko??cio??a Gruzi??skiego stworzy??a silne niezale??ne pa??stwo, które niestety nie przetrwa??o zbyt d??ugo. Ju?? w XIII wieku Gruzja rz?dzona przez syna Tamary nie zdo??a??a odeprze? ataku Imperium Mongolskiego. Od tego czasu Gruzja znów sta??a si? aren? ci?g??ych walk. W XVIII wieku Gruzja, pozostaj?c pod obcymi wp??ywami i nie maj?c mo??liwo??ci i b?d?c s??abym, wyniszczonym przez wojny pa??stwem postanowi??a zwróci? si? o pomoc do s?siedniej, prawos??awnej Rosji. W 1783 roku król wschodniego królestwa Kartlii-Kachetii podpisa?? z caryc? Katarzyn? II traktat gieorgijewski, na mocy którego gruzi??skie królestwo sta??o si? protektoratem Rosji w zamian za gwarancj? obrony jego terytorium. Szybko okaza??o si?, ??e Rosja nie zamierza chroni? Gruzji przez atakami wroga, co wi?cej sama okaza??a si? wrogiem. W 1801 roku rozpocz???a si? aneksja ziem gruzi??skich: poczynaj?c od ksi?stw wschodnich, a w 1810 roku anektuj?c równie?? zachodnie ziemie Gruzji. Od tego czasu Gruzja pozostawa??a w granicach Rosji do roku 1918, kiedy to og??asi??a niepodleg??o???, która trwa??a zaledwie 3 lata do 1921 roku. Nast?pnie Gruzja sta??a sie jedn? z republik zwi?zkowych powsta??ego ZSRR.

Historia wspó??czesna

Niepodleg??o??? Gruzja og??osi??a 9. kwietnia 1991 roku, a pierwszym prezydentem w wolnej Gruzji zosta?? Zwiad Gamsachurdia. Jednak ze wzgl?du na bardzo skomplikowan? sytuacje kraju i nieudolne rz?dy szybko, gdy?? ju?? w styczniu 1992 roku zosta?? odsuni?ty od w??adzy. Jego nast?pc? zosta?? Eduard Szewardandze, znany do tej pory jako minister spraw zagranicznych ZSRR. Szewardandze sprawowa?? prezydentur? do 2003 roku, kiedy to zosta?? obalony podczas pokojowej rewolucji ró??, na czele której sta?? m??ody, post?powy, wykszta??cony w Stanach Zjednoczonych Micheil Saakaszwili - kolejny prezydent Gruzji. Saakaszwili rz?dzi?? Gruzj? przez niemal 10 lat. W czasie swojej prezydentury przeprowadzi?? liczne i trudne reformy, by wprowadzi? kraj na drog? nowoczesnego i demokratycznego pa??stwa. Saakaszwili zaczyna?? swoj? karier? prezydenta z wielkim popraciem spo??ecznym, natomiast ko??czy?? j? z tak? sam? liczb? zwolennikó, jak i przeciwników. Spadek popracia wi?za?? si? g??ównie z wojn? 5-dniow? prowadzon? w sieprniu 2008 roku mi?dzy Gruzj? a Rosj?, w wyniku której Gruzja ostatecznie utraci??a kontrol? nad dwoma separatystycznymi regionami: Abchazj? i Osteti? Po??udniow? (regiony te og??osi??y niepoedleg??o???, a w rzeczywisto??ci pozostaj? pod silnymi wp??ywami rosyjskimi). W 2013 roku mia??y miejsce wybory parlamentarne w Gruzji, które zmieni??y dotychczasowy uk??ad si?? politycznych: do w??adzy dosz??o opozycyjne ugrupowanie Gruzi??skie Marzenie z miliarderem - Bidzin? Iwaniszwilim na czele. W pa??dzierniku 2014 roku w wyborach prezydenckich wygra?? kanydat Gruzi??skiego Marzenia - Giorgi Margwelaszwili.