Kuchnia

Gruzi??ska kuchnia to jedna z g??ównych atrakcji kraju. Tradydyjna gruzi??ska biesiada sta??a si? nieod???cznym elementem narodowej kultury. Dlatego te?? Gruzini uczynili swoj? kuchni? nie tylko niesamowicie smaczn?, ale te?? wyrazist?, oryginaln?, wyszukan?, osobliw? i niezapomnian?. Gruzi??ska kuchnia inspiruje si? najznakomitszymi tradycjami licznych narodów Zakaukazia, Azji oraz regionów czarnomorskich.

I tak, na zachodni? cz???? Gruzji w wi?kszym stopniu wp??yn???a turecka sztuka kulinarna, za?? na kuchni? wschodniej Gruzji - ira??ska. Dlatego te?? w Gruzji zachodniej popularne s? placki z m?ki kukurydzianej - mczadi, podczas gdy na wschodzie wi?kszym uznaniem cieszy si? chleb pszenny, wypiekany w ogromnych glinianych dzbanach.

Z kukurydzy na wschodzie kraju gotuje si? g?st? kasz? - gomi - i u??ywa si? jej zamiast chleba do mi?snych i warzywnych potraw. We wschodniej Gruzji przygotowuje si? posi??ki na bazie wo??owiny, baraniny, u??ywa si? równie?? wielu t??uszczy pochodzenia zwierz?cego, natomiast w Gruzji Zachodniej mi?so jada si? o wiele rzadziej, przy czym najpopularniejszy jest tutaj drób - kurczak oraz indyk.
W Gruzji Zachodniej preferowane s? ??agodne, s??odkie sery - suluguni i ser imerety??ski. W Gruzji Wschodniej produkuje si? ostre i s??one sery - kobijski, tuszy??ski i gruzi??ski. Tak zachodnia, jak i wschodnia Gruzja s??yn? z szczególnego sposobu przyrz?dzania ostrego sosu z orzechów i przypraw, który w sch??odzonej formie s??u??y jako dodatek do zimnych mi?s.
Zreszt?, te nieznaczne ró??nice nie dziel? gruzi??skiej kuchni na Wschodni? i Zachodni?. Dla go??ci tego kraju istnieje tylko jedno poj?cie "kuchnia gruzi??ska" i dla przygotowania najsmaczniejszych potraw potrzebne s? ??wie??e sk??adniki, obowi?zkowa liczba ró??nego rodzaju sosów, przypraw, pikantnych dodatków, ??wie??ej zieleniny... 

 

Najpopularniejsze potrawy mi?sne:

Chinkali - gruzi??skie manty. Farsz do chinkali przygotowuje si? z baraniny lub ciel?ciny. Formowanie chinkali ma osobliwy przebieg: kr???ek ciasta (powinno by? cienkie) z farszem zbiera si? od góry w gruby p?czek. Potraw? jada si? r?kami, chwytaj?c za "górny ogonek z ciasta", który powinno si? pozostawi? na talerzu.

Mcwadi - gruzi??ski szasz??yk. Charakteryzuje je wyj?tkowy aromat i soczysto???. Przygotowuje si? je przede wszystkim z wo??owiny. Wyró??nia si? trzy rodzaje mcwadi. Pierwszy - szasz??yk z ca??ego kawa??ka pol?dwicy wo??owej. Drugi - szasz??yk sporz?dzany z suszonej wo??owiny. Trzeci - szasz??yk z baraniny z bak??a??anami - w tym wariancie bak??a??any faszeruje si? mi?sem, nast?pnie nak??ada si? je na szampur i sma??y si? je na grillu.

Saciwi - potrawa podawana na zimno, przygotowywana z drobiu, najcz???ciej z kurczaka lub indyka. Nazw? potrawa zawdzi?cza oryginalnemu sosowi - saciwi, podawanego do upieczonej tuszki kurczaka. Sos przygotowuje si? na bazie bulionu (w którym gotowany by?? wcze??niej drób), dodawane s? do niego przeró??ne przyprawy oraz orzechy.

Czachochbili - kawa??ki kurczaka (lub innego drobiu), które gotuje si? w sosie pomidorowym. Specyfika przygotowania tej potrawy polega na tym, ??e kurczak jest wcze??niej podsma??any na patelni bez dodatku ??adnego t??uszczu. Potem dodawane s? pomidory i drób gotuje si? w sosie warzywnym. Do potrawy obowi?zkowo dodaje si? natk? pietruszki, cz?ber, kolendr?, bazyli?, czerwon? papryk?, czosnek.

 

Najpopularniejsze potrawy na bazie m?ki:

Chaczapuri - najbardziej znane danie narodowej kuchni gruzi??skiej. Jest to placek (chleb) z serem, mi?sem lub ryb?. Czasami chaczapuri przygotowuje si? na bazie ciasta dro??d??owego, ale tradycyjne gruzi??skie chaczapuri powinno by? przygotowane na bazie maconi (zsiad??ego mleka). Tradydyjnym nadzieniem do chaczapuri jest ser (ale nie suluguni). Ka??dy region Gruzji posiada w??asne tradycje w zakresie przygotowania tej potrawy. Oprócz chaczapuri w Gruzji jada si? równie?? p??askie placki z fasol? - lobiani i z mi?sem - kubdari.

 

Najpopularniejsze zupy:

Chaszi - bulion mocno doprawiony czosnkiem, ugotowany na bazie wo??owych wn?trzno??ci, nó??ek i ko??ci g??owy. Wed??ug tradycji chaszi powinno si? je??? rano. Jest to bardzo kalorczyna i syc?ca potrawa, pe??na warto??ci od??ywczych.

Charczo - zupa z wo??owiny z ry??em i orzechami w??oskimi, przygotowana na specjalnej kwa??nej bazie tklapi (g?ste purre ze ??liwek tkemali). Po???cznie mi?kkiego, delikatnego smaku bulionu wo??owego i ry??u z kwa??nym tklapi, ostrymi przyprawami i lekko cierpkim aromatem orzechów tworzy charakterystyczny smak i zapach zupy charczo. Gotowy charczo przyprawia si? czosnkiem, kolendr? i bazyli?.

 

 

Galeria zdjęć