Muzyka/Pie??ni gruzi??skie

Gruzi??skie pie??ni s? per??ami ustnego niematerialnego dziedzictwa Gruzji

W ??wiecie mo??na odnale??? niewiele krajów, które odznaczaj? si? tak wysokorozwini?t? kultur? chóraln?, jak Gruzja. Narodowa odr?bno??? Gruzinów w pe??nej mierze pojawi??a si? w wielog??osowej pie??ni chóralnej. Swoimi korzeniami wielog??osowe (polifoniczne) pie??ni si?gaj? V wieku. Pocz?tkowo pie??ni te funkcjonowa??y jako muzyka ludowa, ale po przyj?ciu chrze??cija??stwa przyj???y równie?? status muzyki cerkiewnej.  
Gruzi??ska pie???? polifoniczna charakteryzuje si? szczególn? technik? g??osow? - ??piewu na trzy g??osy. Zazwyczaj w Gruzji ??piewaj? m???czy??ni. Podobnie jak w rosyjskim folklorze - pie??ni gruzi??skie mo??na podzieli? na: pie??ni ??piewane przy pracy, pie??ni rytualne i biesiadne, a tak??e muzyk? do ta??ca.