O nas

Jest to pierwszy w Polsce portal, który jest po??wi?cony wy???cznie turystyce i podró??om po Gruzji. Opisujemy zabytki, ciekawe miejsca, dzielimy si? praktycznym wskazówkami na temat podró??y, ciekawych miejsc, tradycji czy panuj?cych obyczajów.

 

Dlaczego powsta?? ten portal?

Kilka najwa??niejszych (spo??ród wielu wa??nych) powodów, dla których powsta?? ten portal:

·  chcemy dzieli? si? nasz? fascynacj? i popularyzowa? Gruzj?, trafiaj?c do szerokiego grona odbiorców,
·  chcemy przekazywa? dok??adne i aktualne informacje, aby w ten sposób zach?ci? do wyjazdu oraz ten wyjazd u??atwi?,
· chcemy pomóc lokalnej spo??eczno??ci, poniewa?? rozwój turystyki poprawia standard ??ycia w Gruzji, a obecnie mieszka tam wielu naszych przyjació??,
· chcemy opisywa? nasze do??wiadczenia, aby zniwelowa? ewentualny niepokój przed podró??? do nieznanego kraju i zdementowa? stereotypy, które mog? nadal funkcjonowa? w ogólnej ??wiadomo??ci na temat Gruzji.

 

Dla kogo jest ten portal?

Dla wszystkich, którzy my??l? o podró??y do Gruzji.

Je??li jeste?? typowym backpackerem, który potrzebuje maksymalnej liczby wra??e?? przy wykorzystaniu minimalnego bud??etu - ten portal jest dla Ciebie.

Je??li jeste?? wymagaj?cym turyst?, który w podró??y szuka zawsze odrobiny luksusu - ten portal jest dla Ciebie.

Je??li jeste?? powa??nym biznsmenem, który w czasie wyjazdu ceni sobie przede wszystkim komfort i dobr? organizacj? - ten portal jest dla Ciebie.

 

Niezale??nie od tego czego szukasz: wra??e??, relaksu, czy po prostu pomys??u na ciekaw? podró?? - ten portal jest zaadresowany do Ciebie.

 

Dlaczego Gruzja?

Trudno odpowiedzie? na to pytanie nie uderzaj?c w nieco sentymentalny ton. Poniewa?? sam ten kraj w??a??nie taki jest - na sobie tylko znan?, gruzi??sk? mod??? - rozbuchany, teatralny, poetyczny...

Gruzja zachwyca i odurza bogactwem przyrody i jej ró??norodno??ci?. W ko??cu mowa tu o stosunkowo niewielkim kawa??ku Ziemi, gdzie widok drapie??nych szczytów Po??udniowego Kaukazu niepostrze??enie przemienia si? to w bajkowe winnice na wschodzie, to znów w rajskie pla??e na zachodzie. Niepowtarzalna kultura, tradycje i zabytki przetrwa??y w tym kraju ca??e stulecia historycznych zawirowa??. Natomiast jednym z najwa??niejszych dóbr narodowych (oprócz s??ynnego kachety??skiego wina) jest tu prawdziwa ludzka ??yczliwo??? i go??cinno???.
   

Gruzji nie mo??na po prostu zwiedzi?. Gruzj? nale??y degustowa? powoli i uwa??nie, bo w ka??dym regionie i w ka??dym czasie smakuje nieco inaczej... 

 

Kim jeste??my?

S? po??ród nas zarówno podró??nicy z Polski, których Gruzja zauroczy??a od pierwszego wejrzenia, jak i sami Gruzini, od urodzenia zakochani w swoim kraju.

Na co dzie?? pracujemy w biurze podró??y Czajka Travel Przemys??aw Borowski, ul. Basztowa 3/3, Kraków. (www.czajkatravel.pl) , które zajmuj? si?  organizacj? wycieczek na Kaukaz, gdzie dzia??alno??? zawodow? uda??o nam si? po???czy? z pasj? poznawania niezwyk??ych miejsc. I t? w??a??nie pasj? chcemy si? podzieli? - jedno z tych miejsc prezentuj?c na naszym portalu.
Portal powsta?? m.in. po to, aby podró?? po Gruzji u??atwi? osobom, które preferuj? indywidualne wyjazdy, a nie z biurami podró??y.

 

Jakie mamy do??wiadczenie?

Do Gruzji wyje??d??amy regularnie od 2005 roku. Ka??da nasza podró?? jest nastawiona na odkrywanie. Dotyczy to zarówno miejsc nowych (które znajduj? si? gdzie?? poza utartymi szlakami), jak i tych lepiej znanych (w których wci??? jeszcze wiele zosta??o do odkrycia).

Portal tworz? osoby b?d?ce zarówno podró??nikami-fascynatami, jak i zawodowo zwi?zane z organizacj? zagranicznych wyjazdów oraz wypoczynku. Dlatego te?? rozumiemy potrzeby turystów i jeste??my zorientowani w realiach kraju, który tu opisujemy. Nasza wiedza i do??wiadczenie w tej dziedzinie pozwalaj? nam prezentowa? na portalu sprawdzone i praktyczne informacje, a nasze ci?g??e powroty do Gruzji - umo??liwiaj? uaktualnianie tych informacji na bie???co.

 

Wspó??praca:

Równie?? interesujesz si? Gruzj?, masz ciekawe do??wiadczenia i wiedz? podró??nicz?, którymi móg??by?? si? podzieli?, chcesz zosta? wspó??twórc? portalu? - napisz do nas. We?? udzia?? w tworzeniu tego portalu; w aktualizowaniu informacji, które w przysz??o??ci mog? pomóc innym - podobnym Tobie – podró??nikom.