Religia

W Gruzji dominuj?c? religi? jest prawos??awie. Dodatkowo - Gruzja jest drugim pa??stwem na ??wiecie (po Armenii), które przyj???o chrze??cija??stwo jako religi? pa??stwow? - w 326 roku naszej ery.

Bez wzgl?du na ogromny szacunek dla chrze??cija??stwa, mieszka??cy Gruzji z nale??n? tolerancj? i czci? odnosz? si? do wyznawców innych religii, któych w tym pa??stwie nie brakuje. Najwi?ksz? grup? spo??ród mniejszo??ci religijnych stanowi? tutaj muzu??manie. Cz???? Abchazów, a tak??e Gruzinów zamieszkuj?cych po??udniowo-zachodnie rejony kraju (m.in. Ad??ari?) wyznaje islam doktryny sunnickiej. Azerzy, Asyryjczycy, i Kurdowie tak??e s? muzu??manami. Ormianie, Grecy i Rosjanie maj? w??asne oddzielne cerkwie. W Gruzji ??yje równie?? niewielka liczba katolików.

 

Historia religii

Wed??ug poda?? w??a??nie do Gruzji mia??a uda? si? Bogurodzica z misj? apostolsk?, nios?c ze sob? do nowych ziem nauk? Chrystua. Dlatego te?? Gruzja jest uznawana za kraj wybrany przez Naj??wi?tsz? Bogurodzic?, która sta??a si? patronk? tych ziem.

Jednak??e zgodnie z wol? Zbawiciela Bogurodzica pozosta??a w Jerozolimie. Zamiast niej do Gruzji uda?? si? ??wi?ty Aposto?? Andrzej - Pierwszy Powo??any. ??wi?ty zabra?? ze sob? ??wi?ty Obraz Bogurodzicy i ze s??owami Ewangelii na ustach odwiedzi?? wiele gruzi??skich miast i osad. W miesicie Ackuri (nieopodal dzisiejszego Achalcyche) za spraw? modlitwy Aposto??a zmartwychwsta?? umar??y i ten w??a??nie cud pchn??? mieszka??ców miasta do przyj?cia Chrztu ??wi?tego. Aposto?? zostawi?? w mie??cie ikon? Bogurodzicy. Dlatego te?? ??wi?to ku czci Ackurskiej ikony Naj??wi?tszej Bogurodzicy ma miejsce 15/28 sierpnia.

W tym czasie na terytorium dzisiejszej Gruzji istnia??y dwa pa??stwa gruzi??skie: wschodnio-gruzi??skie - Kartili (Iweria) i zachodnio-gruzi??skie Egrisi (Kolchida). Aposto?? Andrzej naucza?? tak we Wschodniej jak i w Zachodniej Gruzji.

Potwierdzaj? to gruzi??skie kroniki oraz greckie i ??aci??skie ??ród??a.

Pierwsze wieki chrze??cija??stwa w Gruzji by??y naznaczone prze??ladowaniami. Jednak??e ju?? w 326 roku naszej ery w staro??ytnej Gruzji chrze??cija??stwo zosta??o og??oszone religi? pa??stwow? dzi?ki naukom ??wi?tej "Rawnoapostolnoj" Niny (??wi?ta ku jej czci obchodzone s? 27 stycznia oraz 1 czerwca - w Gruzi??skiej Cerkwi uznawane za jedne z najwa??niejszych dni w kalendarzu). Wype??niaj?c wol? Naj??wi?tszej Bogurodzicy, ??wi?ta Nina wyruszy??a do Gruzji z Jerozolimy i ostatecznie umocni??a w tym kraju wiar? chrze??cija??sk?, b?d?c inicjatork? wzniesienia wielu ??wi?ty?? ku czci ??wi?tego Jerzego. Gruzja wybra??a ??wi?tego Jerzego na swojego niebia??skiego patrona. Najstarsz? relikwi? Gruzji jest Chiton Chrystusa, znajduj?cy si? w katedrze w Mcchecie. Miejsce to jest i zawsze b?dzie centrum religijnego ??ycia narodu gruzi??skiego. Tutaj mie??ci si? ??wi?tynia katedralna wzniesiona ku czci 12 aposto??ów - Sweti Cchoweli.
Drug? w kolejno??ci najwa??niejsz? gruzi??sk? relikwi? jest grób Szymona Kananejczyka - ucznia i towarzysza aposto??a Andrzeja.

W IV wieku Gruzja ju?? mocno st?pa??a po drodze chrze??cija??stwa i zawsze niezachwianie broni??a nauki prawos??awia. Mi?dzy innymi przed zewn?trznymi naje??d??cami: Persami i Arabami, Turkami Seld??uckimi, Mongo??ami, Osmanami, którzy starali si? krzewi? w??asn? wiar? w Gruzji. Za wiar? w Chrystusa m?cze??sk? ??mier? ponios??o wielu ludzi, tak kap??anów, jak i zwyk??ych wyznawców. Historia ??wiata nie zna innych przyk??adów tak wielkiego po??wi?cenia - jak ten, gdy wieniec m?cze??ski przyj???o jednocze??nie 100 000 osób. Mieszka??cy Tbilisi, odmawiaj?c wykonania rozkazu Chorezmszacha D??alaletdina, by sprofanowa? ikony, przechodz?c przez most, na którym zosta??y u??o??one - zostali zabici m???czy??ni, dzieci i starcy. Wydarzenie mia??o miejsce w 1226 roku. ??wi?ta ku ich pami?ci jest obchodzone 13 listopada. W 1386 roku orda Tamerlana zg??adzi??a mniszki Kwabtakhewskiego monastyru. W 1616 roku w czasie najazdu szacha Abbasa ??mier? m?cze??sk? ponios??o 6000 mnichów monastyru Dawid Gared??y.

Mimo swej tragicznej historii Gruzi??ska Cerkiew (od XI wieku z katolikosem-patriarch? na czele) zawsze zajmowa??a si? krzewieniem o??wiaty. Na terytorium ca??ego kraju znajduje si? niezliczona liczba cerkwi i monastyrów, a wiele spo??ród nich sta??a si? centrami o??wiaty w kraju. W XII wieku wielki gruzi??ski car Dawid IV za??o??y?? monastyr Gelati (nieopodal miasta Kutaisi), a przy nim akademi?, która w ca??ym prawos??awnym ??wiecie by??a uznawana za najwi?ksz? szko??? teologiczno-naukow?.

Na pocz?tku XIX wieku Gruzja zosta??a przy???czona do Rosyjskiego Imperium. Zosta?? utworzony Gruzi??ski Egzarchat. W marcu 1917 roku, po rewolucji zosta??a odbudowana niezale??no??? Gruzi??skiej Cerkwi. Pierwszym Katolikosem-Patriarch? zosta?? wybrany s??ynny dzia??acz na rzecz Cerkwi - Kirion II. Od 1977 do dzi?? funkcj? Katolikosa-Patriarchy ca??ej Gruzji pe??ni Arcybiskup Mcchety-Tbilisi Jego ??wi?tobliwo??? Eliasz II.

Na terytorium Gruzji znajduje si? ogromna liczba chrze??cija??skich relikwii. Ka??dego roku pielgrzymki do ??wi?tych miejsc odbywaj? setki turystów.