Taniec

Do dzi?? tocz? si? spory o wyznaczenie miejsca w historii, kiedy narodzi??y si? gruzi??skie ta??ce ludowe. Niektórzy twierdz?, ??e pierwsze ??wiadectwa dotycz?ce gruzi??skiego folkloru tanecznego si?gaj? jeszcze czasów przed nasz? er?. Wed??ug greckiego historyka Ksenofonta (IV w. p.n.e.) ??wiecka muzyka, a tak??e wojenne i taneczne melodie by??y bardzo popularne w??ród gruzi??skich plemion. Gruzini nawet do bitwy szli ta??cz?c i ??piewaj?c. W folklorze tego narodu zachowa??y si? ta??ce rytualne tak poga??skiej, jak i chrze??cija??skiej epoki.
Gruzi??skie ta??ce s? skomplikowane i zró??nicowane. Prawie ka??dy taniec ma w??asne chrakterystyczne cechy. W Gruzji wyró??nia si? trzy rodzaje ta??ca: solo, w parach oraz ta??ce grupowe. Kobiety poruszaj? si? z gracj?, wykonuj?c ma??e kroczki. M???czy??ni za?? demonstruj? swoj? wojowniczo???, która wyra??a si? w szybkich ruchach, wysokich podskokach i ??mia??ych piruetach. Plecy - tak u kobiety, jak i u m???czyzny - zawsze s? wyprostowane i nieruchome. Po ruchach, postawie, manierach tancerza - mieszka??cy Kaukazu mogli os?dzi? czy warto odda? mu córk? za ??on?, czy te?? nie. Natomiast kobiety p??yn? w ta??cu jak ??ab?dzie po tafli wody...

Gruzi??ska kultura taneczna jest bogata i ró??norodna. Na przestrzeni wielu wieków formowa??a si? ludowy styl wykonania i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ka??dy taniec odzwierciedla ??ycie regionu, w którym si? narodzi??, a co za tym idzie - jest inny od wszystkich, wyj?tkowy. Ta??ce górali, takie jak chewsuruli, kazbeguri czy mtiuluri znacz?co ró??ni? si? od ta??ców, które pochodz? z regionów nizinnych, takich jak aczaruli czy dawluri. Do ka??dego z tych ta??ców wykorzystywane s? ró??ne kostiumy, przypominaj?ce ubiory z dawnych lat danego regionu.

 

Najpopularniejsze ta??ce gruzi??skie:

 

Kartuli - mo??e on przypomina? widzom wesele. Jest to prawdziwie romantyczny taniec. Wykonywany przez par? tancerzy, ma ???czy? w sobie gracj? i delikatno??? kobiety oraz dum? i mi??o??? m???czyzny. Taniec pokazuje, ??e nawet zakochany m???czyzna zachowuje honor i dobre maniery, tancerz nie zbli??a si? bowiem do kobiety i utrzymuje odpowiedni dystans. Spojrzenie m???czyzny zawsze skirowane jest na kobiet?-partnerk?, tak jakby tylko ona istnia??a w ca??ym ??wiecie. Tors m???czyzny zawsze pozostaje nieruchomy. Z drugiej strony - kobieta zawsze ma spuszczony wzrok i p??ynie po pod??odze jak ??ab?d?? po powierzchni jeziora. 
Kartuli sk??ada si? z pi?ciu kolejnych etapów: m???czyzna zaprasza kobiet?, aby do niego do???czy??a, po czym zaczynaj? ta??czy? razem, nast?pnie m???czyzna ta??czy sam, potem solo ta??czy kobieta, a na zako??czenie oboje powtórnie ta??cz? razem. Taniec wyra??a rycersko??? gruzi??skiego m???czyzny w odniesieniu do kobiety, pokazuje jego wielki szacunek do partnerki.

 

Wojenny khorumi
Khorumi jest znany fanom gruzi??skiego ta??ca jako wariant ta??ca wojennego. Pochodzi z Ad??arii i pocz?tkowo by?? wykonywany tylko przez kilku m???czyzn jednocze??nie, jednak??e z biegiem czasu liczba tancerzy wzros??a. We wspó??czesnej wersji - khorumi mo??e wykonywa? 30-40 m???czyzn. Niezale??nie od tego, ??e liczba tancerzy wzros??a - sama forma ta??ca pozosta??a taka sama. 
Khorumi przenosi nas w ??wiat gruzi??skiej armii minionych wieków. Kilku m???czyzn wykonuje "preludium" do ta??ca, co wygl?da tak jakby tancerze poszukiwali miejsca do rozbicia obozu wojskowego. Nast?pnie wzywaj? armi? na "pole bitwy". Wyj??cie armii jest niezywk??ym widowiskiem. Jego intensywno???, proste, ale wyraziste ruchy i dok??adno??? linii buduj? na scenie atmosfer? strachu. Taniec ???czy w sobie temat podchodów, wojny i ??wi?towania zwyci?stwa, a tak??e odwagi i s??awy gruzi??skich wojowników.
Jako ??e historia Gruzji obfitowa??a w wojny - khorumi jest zewem przesz??o??ci, przypomina o tym, ??e pokój jest zawsze rezultatem wojny. Taniec ten wyra??a bezgraniczn? si??? charakteru Gruzinów.

 

Dynamiczny Aczaruli
Aczaruli narodzi?? si? w Ad??arii. Wyró??nia si? jaskrawymi, barwnymi kostiumami i ??artobliwym charakterem, za który odpowiadaj? proste, ale dok??adne ruchy tancerzy. Teniec ten jest wytwornym, lekkim, swawolnym flirtem mi?dzy m???czyznami i kobietami. W odró??nieniu od kartuli - relacje mi?dzy m???czyzn? i kobiet? s? w tym ta??cu mniej wymuszone i bardziej niebezpieczne. Aczaruli nape??nia rado??ci? tak samych ta??cz?cych, jak i widzów.

Galeria zdjęć