Toasty

Tradycja mówienia z czar? w d??oniach bierze swój pocz?tek w czasach kiedy przed posi??kiem ludzie si? modlili. Dla Gruzinów toast to ma??a modlitwa za wszystko, co w ??yciu najwa??niejsze: za matk?, za zdrowie bliskich, za spokój tych, którzy odeszli... W momencie podnoszenia toastu mo??na powiedzie? drugiej osobie to, na co nie znajdujemy czasu w codziennej bieganinie. Prawdziwy gruzi??ski toast wyró??niaj? dwa epitety: wznios??y i szczery.

W Gruzji toasty wznosi si? w okre??lonej kolejno??ci. Mistrzostwo toastu polega na tym, aby w stosunkowo krótk? mow? w??o??y? jak najwi?cej m?dro??ci. Mowa nie powinna liczy? wi?cej ni?? 80 s??ów. D??ugi toast przypomina swoim kszta??tem przypowie???, natomiast krótki toast wyra??a maksymalnie skoncentrowan? my??l.
 
Ka??dy wznosz?cy toasty stara si? upi?kszy? mow?, wplataj?c w ni? wiersze, podania, przys??owia, wypowiedzi cenionych osób.

Re??yserem biesiady jest Tamada. W t??umaczeniu na j?zyk polski "Tamada" oznacza przywódc? uczty; od gruzi??skiego "tawi" - g??owa, "mada" - apetyt. Dobry Tamada musi by? jednocze??nie do??wiadczonym psychologiem i wirtuozem improwizacji. Poniewa?? prawdziwy Tamada nigdy nie powtarza toastów - wymy??la je w trakcie danej uczty. I zawsze doskonale wyczuwa, w któr? stron? pokierowa? biesiad?.

W Gruzji prawie zawsze posi??ek nabiera uroczystego charakteru. Towarzysz? mu ??arty, muzyka, ta??ce, gruzi??skie pie??ni biesiadne i, oczywi??cie, wspania??e gruzi??skie toasty. Czrodziejem tych toastów jest Tamada, a jego sztuka najwy??szych szczytów dosi?ga w??a??nie w Gruzji.