TOP 10

Przedstawiamy subiektywny ranking 10 najciekawszych miejsc/regionów, które obowi?zkowo powinno si? zobaczy? w trakcie swojego pierwszego pobytu w Gruzji.

1. Tbilisi
2. Swanetia
3. Batumi    
4. Wardzia
5. Gruzi??ska Droga Wojenna    
6. Dawid Gared??a        
7. Kachetia    
8. Jaskinia Prometeusza
9. Chiatura
10. Szatili

Niektórzy na pewno nie zgodz? si? z wysok? pozycj? Batumi. Jednak??e przewa??aj?ca liczba turystów w trakcie swej pierwszej wizyty w Gruzji odwiedza to miasto.

Szatili zas??uguje na znacznie wy??sz? pozycj?, podobnie jak Tuszetia i inne niesamowite miejsca, których nie umie??cili??my w TOP10. Niestety w zwi?zku z bardzo trudnym dojazdem niewielu turystów mo??e tam dotrze?.

Mo??e dziwi? zamieszczenie na li??cie praktycznie nieznanej Chiatury (okolice Kutaisi). Jednak ze wzgl?du na swój wyj?tkowy charakter i „klimat” zas??uguje na TOP10 – takie miejsca s? unikatowe w skali ??wiatowej.