Wsp????praca

Je??eli równie?? interesujesz si? Gruzj?, posiadasz ciekawe i praktyczne informacje, masz ciekawe do??wiadczenia i wiedz? podró??nicz?, którymi móg??by?? si? podzieli?, chcesz zosta? wspó??twórc? portalu? - napisz do nas.
We?? udzia?? w tworzeniu tego portalu; w aktualizowaniu informacji, które w przysz??o??ci mog? pomóc innym - podobnym Tobie – podró??nikom.

Pisz na maila: gruzjapodroze@gmail.com